Kustannussopimus

Kustannussopimussuositus

KUSTANNUSSOPIMUS

Kustantaja X OY (edempänä Kustantaja) ja tekijä T (Tekijä) ovat solmineet kustannussopimuksen seuraavin ehdoin teoksesta ____________ (teos), johon Tekijällä on täydellinen tekijänoikeus.

1. Luovutettavat oikeudet

1.1 Tekijä luovuttaa Kustantajalle yksinoikeuden edempänä määriteltävän laajuisena ja edempänä määriteltävin ehdoin julkaista ja levittää yleisölle yllä mainittua teosta

( ) Painettuna kirjana
( ) Tarvepainatuksena (Print on Demand, POD)
( ) E-kirjana
( ) Muuna sähköisenä julkaisuna
( ) Osana sähköistä lukuaikapalvelua
( ) Äänikirjana

1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle.

1.3 Kustantaja ei saa luovuttaa edelleen tähän sopimukseen perustuvia oikeuksiaan. Oikeudet siirtyvät kuitenkin kustannusliikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä.

2. Aineisto ja käsikirjoitus

2.1 Tekijä luovuttaa valmiin käsikirjoituksen Kustantajalle ______ mennessä. Mikäli Tekijä ei luovuta käsikirjoitusta Kustantajalle sovittuun ajankohtaan mennessä, Kustantajan tulee asettaa Tekijälle uusi kohtuullinen määräaika. Mikäli Tekijä ei luovuta valmista käsikirjoitusta uuteen määräaikaan mennessä, Kustantajalla on oikeus purkaa kustannussopimus ilmoittamalla siitä Tekijälle kirjallisesti. Tekijä on tällöin velvollinen palauttamaan saamansa tekijänpalkkion ennakon.

2.2 Mikäli osapuolet erikseen sopivat, käsikirjoitus sisältää myös ehdotuksen kuvasuunnitelmaksi. Kustantaja päättää Tekijää kuultuaan kuvasuunnitelman mukaisesta kuvituksesta ja vastaa sen kustannuksista. Tekijän kanssa sovitaan erillisestä palkkiosta, mikäli hänen edellytetään hankkivan teokseen tulevaa kuva-aineistoa.

2.3 Tekijä vastaa siitä, ettei hänen luovuttamansa käsikirjoitus tai muu aineisto loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta.

2.4 Kustantaja suorittaa käsikirjoituksen tavanomaisen kielellisen ja asiatarkistuksen kustannusalalla noudatettavan hyvän tavan mukaisesti. Kustantaja ei saa ilman Tekijän suostumusta muuttaa teosta enempää kuin tällainen toimitustyö edellyttää. Tekijällä on oikeus oikaista käsikirjoituksessa ilmenneet virheet teosta olennaisesti muuttamatta; Kustantajalla on oikeus oikaista virheet, jos Tekijä ei niitä oikaise. Uusintapainoksiin tehtävistä sisällöllisistä korjauksista ja lisäyksistä sovitaan erikseen.

2.5 Kustantaja päättää Tekijää kuultuaan teoksen painoasun, typografian ja kannen.

3. Teoksen julkaiseminen ja painosmäärä

3.1 Kustantajan tulee julkaista teos ____________ kuluessa valmiin käsikirjoituksen luovuttamisesta. Mikäli näin ei menetellä, Tekijällä on oikeus purkaa kustannussopimus ja pitää saamansa tekijänpalkkion ennakko.

3.2 Ensimmäisen painoksen suuruus on vähintään ______ kappaletta. Kustantajalla on oikeus ottaa teoksesta uusintapainoksia. Kustantajan tulee toimittaa Tekijälle selvitys kulloinkin valmistettujen kappaleiden määrästä.

4. Tekijänpalkkio

4.1 Kustantaja maksaa myynnin mukaan progressiivisesti nousevana tekijänpalkkiona X–Y % saamastaan arvonlisäverottomasta myyntitulosta. Kustantajan saamalla myyntitulolla tarkoitetaan hintaa, jonka kirjakauppa tai muu vähittäismyyjä kustantajalle maksaa. Kustantajan omassa suoramyynnissä myyntitulo on asiakkaan maksama veroton hinta.

Painettu kirja:

Tekijänpalkkion maksu on porrastettu myynnin mukaan seuraavasti:

• vähintään 20 prosenttia, kun myynti on 1–1 000 kappaletta
• perusprosentti + X (esim. 2–3 %), kun myynti on 1 001–3 000 kappaletta
• perusprosentti + X (esim. 4–6 %), kun myynti on yli 3 001 kappaletta

(Edellä mainituissa esimerkkimyyntimäärissä lähtökohtana on, että teoksen ensipainoksen suuruus on 1 000 kappaletta. Progression rajat määritellään kulloisenkin painoksen koon mukaisesti.)

Tarvepainatus (Print on Demand, PoD):

• Sama tekijänpalkkio kuin yllä.

E-kirja:

• Sama tekijänpalkkio kuin painetussa kirjassa, kun myynti on 1–100 kappaletta
• 30 %, kun myynti on 101–1 000 kappaletta
• 40 %, kun myynti on 1 001–2 000 kappaletta
• 50 %, kun myynti on yli 2 000 kappaletta

Muu sähköinen julkaisu:

• Ks. ohjeistus.

Sähköinen lukuaikapalvelu:

• Ks. ohjeistus.

Äänikirja:

• Sama tekijänpalkkio kuin painetussa kirjassa. Ks. ohjeistus

4.2 Tekijäryhmän jäsenet sopivat tekijänpalkkion jakautumisesta ryhmän jäsenten välillä ja ilmoittavat tästä kirjallisesti Kustantajalle.

4.3 Tekijänpalkkion ennakkona Kustantaja maksaa sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä neljäsosan ja käsikirjoituksen luovutuksen yhteydessä toisen neljäsosan teoksen ensimmäisen vuoden arvioidusta tekijänpalkkiosta. Tekijänpalkkion ennakko vähennetään myynninmukaisesta tilityksestä.

4.4 Kustantaja tekee kunkin kalenterivuoden myynnistä Tekijälle laskelman ja suorittaa palkkion viimeistään kyseistä kalenterivuotta seuraavan vuoden ______kuun loppuun mennessä.

4.5 Mikäli Tekijä epäilee palkkiolaskelman oikeellisuutta, Kustantaja on Tekijän pyynnöstä velvollinen tarkistamaan laskelman ja oikaisemaan mahdollisen virheen. Mikäli Tekijä ja Kustantaja eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, Tekijällä on oikeus omalla kustannuksellaan selvittää palkkiolaskelman oikeellisuus nimeämänsä tilintarkastajan avulla. Mikäli selvityksen perusteella palkkiolaskelmassa ilmenee virhe, Kustantaja vastaa selvityksestä aiheutuneista kustannuksista..

5. Teoksen markkinointi

Kustantaja päättää teoksen markkinoinnista, markkinointitavoista ja muista myynninedistämistoimenpiteistä sekä vastaa näistä aiheutuvista kustannuksista. Näihin tarkoituksiin Kustantajalla on oikeus jakaa teoksen ilmais- ja arvostelukappaleita. Tekijänpalkkiota ei makseta Tekijän saamista vapaakappaleista eikä Kustantajan jakamista ilmais- tai arvostelukappaleista.

6. Vapaakappaleet, alennushinta ja jäännöserä

6.1 Tekijä saa 30 vapaakappaletta teoksen ensimmäisestä painoksesta ja 10 vapaakappaletta kustakin seuraavasta painoksesta. Tarvepainatuksen osalta vapaakappaleista sovitaan erikseen. Sähköisestä versiosta tekijä saa X kappaletta käyttö-, lataus- tai lukuoikeuksia. Tekijä saa käyttöoikeuden lukuaikapalveluun.

6.2 Tekijä voi halutessaan hankkia omaa teosta kustantajalta ______ %:n alennuksella.

6.3 Kun painoksen ilmestymisestä on kulunut ______ vuotta, Kustantaja voi myydä tai hävittää teoksen jäännöserän haluamallaan tavalla. Myynnistä maksetaan sopimuksen mukainen palkkio. Tekijälle on kuitenkin annettava ensisijainen oikeus lunastaa itselleen jäännöserä tai sen osa valmistuskustannuksia vastaan. Mikäli Kustantaja myy tai hävittää teoksen tämän sopimuskohdan mukaisesti, teos katsotaan loppuunmyydyksi ja kaikki Tekijän Kustantajalle luovuttamat oikeudet palautuvat takaisin Tekijälle.

7. Käännösoikeudet

7.1 Käännösoikeuksista on sovittu seuraavaa:

( ) Tekijä pidättää käännösoikeudet itsellään.
( ) Tekijällä ja Kustantajalla on rinnakkainen oikeus sopia käännösoikeuksista.
( ) Tekijä luovuttaa Kustantajalle yksinoikeuden sopia käännösoikeuksista.

7.2 Käännösoikeuden haltijalla on oikeus tarjota teosta toisen kustannusliikkeen julkaistavaksi muulla kuin suomen kielellä Suomessa tai muissa maissa. Mikäli Kustantaja on välittänyt käännösoikeudet, myytyjen kustannusoikeuksien tuotosta Tekijä saa 75 % ja kustantaja 25 %.

7.3 Kustantajan tulee tilittää Tekijälle kuuluva osuus myytyjen kustannusoikeuksien tuotosta ______ kuukauden kuluessa maksun saapumisesta. Kustantajalla on velvollisuus toimittaa Tekijälle tiedoksi toiselta kustannusliikkeeltä saamansa selvitykset käännösteosten myynnistä, joiden avulla Tekijä voi seurata, että tilitykset ovat tapahtuneet asianmukaisesti.

8. Kilpailukielto

Tekijä ei saa kustannussopimuksen voimassaoloaikana julkaista itse tai toisen kustantamana teosta, jonka voidaan katsoa olennaisilta osin kilpailevan tässä sopimuksessa tarkoitetun teoksen kanssa.

9. Kustannusoikeuksien palautuminen

9.1 a Sopimus koskee vain painettua teosta

Mikäli painettu teos on myyty loppuun eikä Kustantaja ole käyttänyt oikeuttaan uuden painoksen julkaisemiseen, Tekijän on pyydettävä kirjallisesti kustantajalta uusintapainoksen ottamista, mikäli hän haluaa uusintapainoksen otettavaksi. Ellei uusintapainosta ole otettu 9 kuukauden kuluttua kirjallisen pyynnön esittämisestä, kustannussopimus päättyy välittömästi ja kustannusoikeudet palautuvat Tekijälle.

9.1 b Sopimus koskee sekä painettua että sähköistä kirjaa

Mikäli painettu teos on myyty loppuun eikä Kustantaja ole Tekijän sitä kirjallisesti pyydettyä ottanut teoksesta 9 kuukauden kuluessa uusintapainosta, painetun teoksen oikeudet palautuvat tekijälle. Mikäli e-kirjaa ei ole edellisen kalenterivuoden aikana myyty ______ kappaletta enempää / tekijän saama palkkio ei ole ylittänyt ___ euroa, Tekijällä on oikeus pyytää Kustantajalta sähköisten oikeuksiensa palauttamista. Kustannussopimus päättyy välittömästi kaikkien oikeuksien palauduttua.

9.1 c Sopimus koskee vain sähköistä julkaisua

Mikäli sähköistä julkaisua (e-kirja, muu sähköinen julkaisu) ei ole edellisen kalenterivuoden aikana myyty ______ kappaletta enempää / tekijän saama palkkio ei ole ylittänyt ___ euroa, Tekijällä on oikeus pyytää Kustantajalta oikeuksiensa palauttamista. Kustannussopimus päättyy välittömästi kaikkien oikeuksien palauduttua. 

10. Sopimuksen päättäminen

10.1 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa kaikki Tekijän luovuttamat oikeudet palautuvat Tekijälle.

10.2 Kustannussopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 6 kuukauden kuluttua kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Oppimateriaalien osalta irtisanominen on mahdollista 10 vuoden ja muiden teosten osalta 5 vuoden kuluttua teoksen julkaisemisesta. Irtisanomisajan päättyessä kaikki Tekijän luovuttamat oikeudet palautuvat Tekijälle.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen tätä sopimusta koskevasta asiasta, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai markkinaoikeudessa.

12. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

13. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan, kun kummatkin sopimuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

 

Helsingissä ______. päivänä __________kuuta 202__

__________________          _____________________

Tekijä                                          Kustantajan edustaja
tietokirjailija                               X Oy 

 

Päivitetty 13.1.2023