Tietokirjan kääntäminen ja muuttaminen

Tietokirjailijan oikeus määrätä teoksestaan ulottuu laajalle. Se kattaa myös teoksen kääntämisen ja muuttamisen. Kustantaja ei voi esimerkiksi käännättää tietokirjaa toiselle kielelle tai tehdä siitä lyhennettyä versiota ilman alkuperäisen tekijän lupa.

 

Käännös

Käännöksen tekeminen edellyttää lupaa alkuperäisteoksen oikeudenhaltijalta, ellei teoksen suoja-aika ole kulunut umpeen. Käännöksen tekijä saa tekijänoikeuden käännökseensä, mikäli käännös on itsenäinen ja omaperäinen. Kääntäjä ei kuitenkaan saa oikeutta määrätä teoksesta tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt käännöksiä useissa lausunnoissaan (mm. TN 2009:11 ja TN 2010:6). Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että käännösten teoskynnys on alhaisempi kuin alkuperäisteoksissa, mutta sanasta sanaan tehdyt käännökset eivät voi silti saada suojaa. Esimerkiksi lyhyen opastekstin kääntäminen ylittää harvoin teoskynnyksen, mutta kokonaisen kaunokirjallisen teoksen käännös ylittää käytännössä aina teoskynnyksen.

 

Muu muunnelma

Muunnelma syntyy, kun olemassa olevaan teokseen tehdään lisäyksiä, rajauksia tai muita muutoksia. Muunnelma on esimerkiksi kirjallisen teoksen tiivistäminen tai muuntaminen selkokieliseen muotoon. Muunnelman tekeminen edellyttää alkuperäisteoksen tekijän lupaa. Tietokirjailijan on syytä huomata, että vähäiset muutokset, kuten tekstin virheiden korjaaminen tai muu toimitustyö, ovat kustannusalalla vakiintunut käytäntö eivätkä luvanvaraista teoksen muuntelua.

 

Toiseen teoslajiin muuttaminen

Toiseen teoslajiin muuttaminen tapahtuu esimerkiksi, kun kirjasta tehdään elokuva tai näytelmä. Ratkaisevaa on se, syntyykö uudesta teoksesta ns. samuuselämys, eli samaistaako katsoja tai kuulija teoksen alkuperäisteokseen. Toiseen teoslajiin muuttaminen edellyttää suostumusta alkuperäiseltä tekijältä. On kuitenkin huomattava, että tietokirjojen sisältämää tietoa käytetään usein taustoittamaan esimerkiksi lehtijuttuja tai muita teoksia. Tällainen käyttö on sallittua, sillä tekijänoikeus ei suojaa tietoa tai ideoita.

 

Vapaa muuttaminen

Käännöksen ja muunnelman lisäksi laissa säädetään myös vapaasta muuttamisesta, joka ei edellytä tekijän suostumusta. Teoksen vapaalla muuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa luodaan kokonaan uusi teos, joka on saanut vaikutteita ja inspiraatiota jo olemassa olevasta teoksesta. Kirjallisen työn tai taiteen luominen tyhjiössä on käytännössä mahdotonta, ja kaikki ottavat jonkinlaisia vaikutteita muilta tekijöiltä.

Vapaa muuttaminen on kyseessä esimerkiksi parodioiden kohdalla tai erilaisten konseptien hyödyntämisessä. Muun muassa oppikirjojen konsepti ja rakenne ovat usein hyvin samankaltaisia ja jopa sisällössä voi olla samankaltaisuuksia, ilman että kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus. Kun teosta muutetaan vapaasti, syntyy kokonaan uusi itsenäinen teos, joka ei ole samaistettavissa alkuperäiseen teokseen. Rajanveto lupaa vaativan muuttamisen ja vapaan muuttamisen välillä on äärimmäisen hankalaa.