Kuinka toimia, jos epäilet, että teostasi on plagioitu

  • Ota yhteys sinua loukanneeseen tahoon mahdollisimman nopeasti.
  • Pyydä tekijänoikeuden loukkauksen lopettamista ja neuvottele mahdollisesta vahingonkorvauksesta. 
  • Yhdistyksen juristi auttaa tapauksen arvioinnissa. 
  • Asiassa voi pyytää lausuntoa tekijänoikeusneuvostolta. 
  • Jos asiaa ei saada ratkaistua neuvotteluilla, ratkaisua voi hakea viime kädessä tuomioistuimesta. 

Jos tekijä epäilee, että hänen teostaan on plagioitu, tekijällä on oikeus vaatia hänen tekijänoikeuttaan loukanneelta taholta loukkauksen lopettamista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tekijänoikeutta loukkaava kirja vedetään myynnistä tai muutetaan siten, ettei se enää loukkaa tekijänoikeutta. Lisäksi tekijällä on oikeus saada loukanneelta taholta kohtuullista hyvitystä tekijänoikeuden loukkaamisesta. Tekijä voi myös saada vahingonkorvausta kaikesta muusta menetyksestä, myös kärsimyksestä ja muusta haitasta, jos teosta on käytetty tahallisesti tai huolimattomuudesta johtuen. 

Plagiointi ei välttämättä tarkoita tekijänoikeuden loukkausta. Arkikielessä plagioinniksi ymmärretään moni sellainen asia, joka ei loukkaa tekijänoikeutta. Tekijänoikeus suojaa ainoastaan teoksen persoonallista ilmaisumuotoa, ei esimerkiksi sen taustalla olevia ideoita tai tietosisältöä. Toisen tekijän ideoiden käyttäminen tai tiedon esille tuominen ilman asianmukaista lähteiden ilmoittamista ei siis sellaisenaan ole tekijänoikeuden loukkaus, vaikka se ei olisikaan hyvän käytännön mukaista. Tekijänoikeuden loukkaukseksi katsotaan pääsääntöisesti vain teoksen kappaleen valmistaminen tai levittäminen, kuten teoksen kopioiminen suoraan tai vain vähäisin muutoksin. Teoksen kappaleen valmistamiseksi katsotaan myös teoksen osan, vaikka muutaman virkkeen kopioiminen toiseen teokseen. Ks. myös sitaattioikeus.

Tekijänoikeuden loukkaukseen kannattaa reagoida nopeasti. Ensisijainen keino on yhteydenotto suoraan tekijään, kustantajaan tai muuhun teostasi loukanneeseen tahoon. Suora vaatimus on usein riittävä, erityisesti jos plagiointi johtuu huolimattomuudesta. Voit esittää vaatimuksesi teoksesi käytön lopettamisesta sekä mahdolliset hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset. Asiasta sopiminen teosta loukanneen tahon kanssa on nopein ja vaivattomin tapa saada asiaan ratkaisu. Tämä toki edellyttää, että osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen siitä, että teosta on loukattu, ja millainen hyvitys ja vahingonkorvaus olisi kohtuullinen.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, ratkaisua on haettava viime kädessä tuomioistuimesta. Kanteen voi nostaa käräjäoikeudessa. Tuomioistuin voi määrätä vastaajan, eli tekijänoikeutta loukanneen tahon, lopettamaan teoksen käyttö sekä määrätä maksettavaksi hyvitys ja/tai vahingonkorvaus. Oikeudenkäyntiprosessi on kuitenkin pitkä ja usein kallis, joten se ei välttämättä ole monelle tietokirjailijalle realistinen vaihtoehto. Kanteen nostaminen ei velvoita asian viemiseen loppuun käräjillä, vaan asia voidaan sovitella myös oikeudenkäyntiprosessin aikana. Toisen osapuolen siihen suostuessa on käytettävissä myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten sovitteluistunto.

Jos tekijällä ei ole halukkuutta lähteä kalliiseen oikeusprosessiin, voi asiassa pyytää lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriötä avustavalta tekijänoikeusneuvostolta. Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuden tulkintakysymyksistä. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia, eli ne eivät sido osapuolia eivätkä tuomioistuinta. Lausuntopyyntö on maksuton. Lausuntopyynnön käsittelyaika vaihtelee, yleensä lausuntoa joutuu odottamaan noin vuoden verran.

Suomen tietokirjailijoiden juristilta voi saada oikeudellista neuvontaa myös tekijänoikeuden loukkaustapauksissa. Juristi voi kommentoida, onko tekijänoikeutta loukattu, avustaa yhteydenotossa teosta loukanneeseen tahoon sekä osallistua sovintoneuvotteluihin hyvityksestä ja vahingonkorvauksesta. 

8.2.2023