Tekijänoikeus

Tietokirjailijan keskeinen tulonlähde on tekijänoikeus, jonka hän luovuttaa eli käytännössä myy kustantajalle. Toisaalta tekijänoikeus toimii suojana teoksen oikeudetonta käyttöä vastaan.  Näin ollen tietokirjailijan on oikeuksiensa hyödyntämiseksi ja turvaamiseksi tärkeää ymmärtää tekijänoikeuden perusasiat.

 

Suomen tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Tekijä on se luonnollinen henkilö, joka on luonut teoksen. Tekijänoikeus syntyy aina teoksen luoneelle tietokirjailijalle eikä esimerkiksi yhtiölle, säätiölle tai yhdistykselle. Tekijänoikeussuojan saava teos voi olla muun muassa kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen esitys. Tietokirjat, oppikirjat, esitteet, raportit, artikkelit ja vastaavat kirjalliset työt saavat siten tekijänoikeudellista suojaa.

Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä.

Tietokirjalla voi olla myös useita tekijöitä. Mikäli eri tekijöiden panokset eivät ole erotettavissa toisistaan, teos on luotu yhteisteoksena ja tekijöillä on tekijänoikeus teokseen yhteisesti. Oppikirjoja laaditaan perinteisesti yhteisteoksina. Mikäli tekijöiden panokset ovat kokonaisuudessaan toisistaan erotettavissa, puhutaan yhteen liitetyistä teoksista. Silloin jokainen tekijä määrää itsenäisesti ja muista riippumatta omasta osuudestaan. Tällainen teos on esimerkiksi artikkelikokoelma.


Teoskynnys

Teoksen tulee ylittää niin kutsuttu teoskynnys saadakseen tekijänoikeussuojaa. Teoskynnys tarkoittaa sitä, että teoksen tulee olla luonut riittävän itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä luovan työn tulos, kirjallisen tai taiteellinen teos. Riittävän itsenäisyyden ja omaperäisyyden vaatimuksella suljetaan suojan piiristä täysin mekaanisen työskentelyn tuloksena tai jo olemassa olevia teoksia kopioimalla syntyneet tuotteet.

Teoskynnys on kirjallisten tuotosten osalta alhainen, joten lähes kaikki kirjallisessa muodossa olevat luomistyöt saavat tekijänoikeussuojan. Tekijänoikeussuojan saamiseksi ei arvioida teosten laadullista tai taiteellista arvoa, eikä merkitystä ole myöskään sillä, kuinka kauan teoksen tekeminen on kestänyt tai muillakaan vastaavilla seikoilla. Luovan työn tuloksena syntynyt tietokirja ylittää käytännössä aina teoskynnyksen ja saa tekijänoikeussuojaa. Tekijänoikeuslaissa ei ole tarkkoja sääntöjä teoskynnyksen ylittymisestä, joten suojan saaminen jää aina tapauskohtaisesti arvioitavaksi.

 

Miten tekijänoikeus syntyy?

Tekijänoikeus syntyy automaattisesti tekijälle heti teoksen luomishetkellä. Sen saaminen ei edellytä mitään muodollisuuksia, esimerkiksi copyright-merkinnän © käyttämistä tai rekisteröintiä. Toisaalta teoksessa oleva copyright-merkintä ei sellaisenaan myöskään synnytä tekijänoikeutta kenellekään. Merkintä ei siis takaa sitä, että joku teos yltää tekijänoikeussuojaan.

 

Taloudelliset ja moraaliset oikeudet

Tekijänoikeudet jaetaan taloudellisiin sekä moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisia oikeuksia ovat oikeus teoskappaleiden valmistamiseen ja oikeus teoksen saattamiseen yleisön saataville. Tekijällä on yksinoikeus määrätä näistä oikeuksista, mikä tarkoittaa sitä, että tekijä voi luovuttaa ne esimerkiksi kustantajalle kustannussopimuksella.

Kustannussopimuksissa sovitaan nimenomaan taloudellisten tekijänoikeuksien luovuttamisesta kustantajalle palkkiota vastaan. Tällöin kustantajasta tulee oikeuksien haltija ja hän saa hyödyntää jatkossa kirjan taloudellisia oikeuksia esimerkiksi painattamalla ja myymällä kirjaa.

Taloudellisia oikeuksia voi luovuttaa kokonaan tai osittain, toistaiseksi tai määräaikaisena. Tekijän luovuttaessa kustantajalle oikeuden julkaista teos tietyssä julkaisumuodossa tietyn suuruisena julkaisuna on kysymys osittaisluovutuksesta. Ne oikeudet, joita ei ole tekijän ja kustantajan välisellä sopimuksella nimenomaan luovutettu, jäävät tekijälle. Tietokirjailija voi esimerkiksi luovuttaa kustantajalle oikeuden painattaa kirjaa Suomessa, mutta pitää itsellään oikeuden e-kirjaan ulkomailla ja luovuttaa sen myöhemmin toiselle kustantajalle. Lisää tietoa oikeuksien luovuttamisesta kustantajalle löydät kustannussopimussuosituksesta.

Taloudelliset oikeudet voi luovuttaa muullakin tavalla. Tekijänoikeuden luovuttamisen muoto voi olla mikä tahansa ja se voi tapahtua vastikkeellisesti tai vastikkeetta. Se voi olla kauppa, lahja, perintö tai testamentti.

Moraalisia oikeuksia ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeus tarkoittaa tekijän oikeutta tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi silloin kun teosta käytetään. Tekijän nimi tulee siten mainita aina oikein, kun teosta käytetään. Respektioikeus tarkoittaa kieltoa muunnella teosta siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä. Respektioikeutta voidaan loukata esimerkiksi siten, että kirjan toimitusprosessissa tiedot ovat vääristyneet ja markkinoille tulee kirja, jossa on virheellistä tietoa. Moraalisista oikeuksistaan tekijä ei voi sitovasti luopua kuin erittäin rajallisesti eli niitä ei voida pätevästi luovuttaa kokonaisuudessaan esimerkiksi kustantajalle.

 

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeus suojaa vain teoksen ilmaisumuotoa eli esimerkiksi lauserakenteita, sanavalintoja, kirjallista tyyliä sekä muita kirjallisen ilmaisun persoonallisia valintoja. Tekijänoikeus ei sen sijaan suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideaa, aihetta tai rakennetta, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä. Tekijänoikeussuojan avulla kukaan ei voi siis saada yksinoikeutta kirjoittaa esimerkiksi jostakin tietystä aihepiiristä tai tietyistä tiedoista.

Tekijänoikeus ei suojaa sitä vaivaa mikä on nähty jonkun tiedon koostamiseen useista eri kirjoista, arkistoista tai muista lähteistä, vaan ainoastaan valmiin teoksen ilmaisumuotoja. Näin on, vaikka tietokirjailija olisi tehnyt kirjan täysin ennestään tutkimattomasta aiheesta uusin arkistolähtein tai itse keräämistään ainutlaatuisista haastatteluaineistoista. Kirjasta löytyvää uutta tietoa itsessään ei suojata. Tekijänoikeus suojaa vain sitä muotoa, johon alkuperäinen kirjoittaja on tämän uuden tiedon muotoillut.