Yksityisyys

Teoksen sisältö ei saa loukata kenenkään toisen yksityisyyttä. Mikäli teoksessa esitetään jonkun muun kuin tekijän yksityiselämään liittyviä tietoja, tekijän on huolehdittava siitä, että hänellä on teoksessa esiintyvien henkilöiden suostumus näiden tietojen esittämiseen. Mikäli aineiston levittämisen katsotaan loukkaavan kolmannen osapuolen yksityisyyttä, tekijä saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä pidetään toisen yksityiselämään liittyvien tietojen, vihjausten tai kuvien esittämistä, mikäli tämä on omiaan aiheuttamaan loukatulle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Yksityiselämän piirin tarkka määritteleminen on vaikeaa. Suojan ydin pitää sisällään sen, että yksilöllä tulee olla tietty rauhoitettu ala, johon kuuluvat asiat hänellä on oikeus pitää omana tietonaan niin halutessaan. Yksityiselämään liittyviä tietoja, vihjauksia ja kuvia voivat olla esimerkiksi perhe-elämästä, tunneperäisistä suhteista, seurustelusta, terveydentilasta ja vapaa-ajan käyttäytymisestä sekä yksityisestä ja luottamuksellisesta viestinnästä esitetyt asiat. Yksityiselämään ei lueta sellaisia seikkoja, joilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Esimerkiksi taloudellinen ja poliittinen vallankäyttö eivät ole yksityiselämää.

Yksityiselämän suoja koskee myös totuudenmukaisten tietojen levittämistä. Toisen henkilön yksityiselämää koskevien tietojen sisällyttämistä teokseen ilman lupaa ei siten voida perustella sillä, että nämä tiedot sinänsä pitävät paikkaansa.

Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä voidaan antaa rangaistus, vaikka konkreettista vahinkoa tai kärsimystä ei olisikaan aiheutunut. Rangaistavuuteen riittää se, että teon ajatellaan tyypillisesti aiheuttavan vahinkoa tai kärsimystä ihmiselle, johon se kohdistuu.