Apurahapolitiikka

Suomen tietokirjailijat ry pyrkii apurahapolitiikallaan edistämään laadukasta tietokirjoittamista. Tietoteoksella tarkoitetaan suurelle yleisölle tai tietylle kohderyhmälle suunnattua julkaisua, joka sisältää perusteltua tietoa. Tietoteos voidaan julkaista painetussa tai sähköisessä muodossa.

1. Suomen tietokirjailijat ry myöntää hakemuksesta työskentelyapurahoja luovaan kirjalliseen työskentelyyn uuden tietoteoksen luomiseksi tai jo julkaistun tietoteoksen tietojen päivittämiseksi tai tietoteokseen tulevan artikkelin kirjoittamiseksi sekä tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen.

Yhdistys myöntää lisäksi hakemuksesta kohdeapurahoja tietokirjallista työskentelyä tukevaan laitehankintaan, tietoteoshankkeeseen liittyvään matkaan ja majoitukseen sekä tietokirjoittamiseen liittyvään koulutukseen.

2. Työskentelyapurahat julistetaan haettaviksi kahdesti vuodessa, kevään apurahat maaliskuussa ja syksyn apuraha syyskuussa. Kevään haussa on neljä apurahakategoriaa, syksyllä vain yksi. Kevään haussa oleva puolivuotisen työskentelyn apuraha on tarkoitettu noin puolen vuoden ajaksi täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn. Työskentelyapurahoista ilmoitetaan jäsenkirjeessä, yhdistyksen verkkosivuilla ja valtakunnallisissa sanomalehdissä.

Kohdeapurahoja voi hakea ympäri vuoden. Tarkempi hakemusten käsittelyaikataulu ilmoitetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

3. Apuraha voidaan myöntää tekijälle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksia. Tämä ei koske esikoistietokirjan tai tietokirjakritiikkien kirjoittamiseen tarkoitettua apurahaa kevään haussa.

Yhdistyksen apurahat ovat henkilökohtaisia ja siksi niitä ei myönnetä työryhmille eikä yhteisöille. Työryhmän jäsenet voivat hakea apurahaa henkilökohtaisilla hakemuksilla.

4. Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan tieto- tai oppikirjojen käsikirjoitustyön aikaisia elinkustannuksia.

Työskentelyapurahaa ei myönnetä kaunokirjalliseen työskentelyyn, tieteelliseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin, valokuvaukseen, matkakuluihin tai muihin itse kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.

Sen sijaan jatkuvahakuisia kohdeapurahoja myönnetään tietoteoksen käsikirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin.

5. Hakija voi saada kuhunkin tietokirjahankkeeseen työskentely- ja matka-apurahan vain kerran.

6. Hakija ei voi saada uutta apurahaa, ellei yhdistyksen myöntämästä aiemmasta vastaavasta apurahasta ole tehty hyväksyttyä selvitystä.

Vuoden 2009 jälkeen myönnetty työskentelyapuraha selvitetään siinä vaiheessa, kun luova kirjoitustyö on julkaistu tietoteoksena tai tietokirjakritiikkeinä. Yhdistyksen ennen vuotta 2010 myöntämiä työskentelyapurahoja ei tarvitse enää selvittää. Kohdeapurahan käyttö todennetaan maksukuitein ja selvitys on annettava kuuden kuukauden kuluessa apurahan myöntämisestä.

7. Yhdistyksen apurahoihin käytettävät varat ovat Kopioston keräämiä kollektiivisesti tilitettäviä tekijänoikeudellisia kopiointikorvauksia. Yhdistykselle annettu Kopiosto-valtakirja on tärkeä kriteeri apurahoja myönnettäessä.

8. Työskentelyapurahapäätökset valmistellaan apurahatoimikunnassa. Kaikista apurahoista päättää yhdistyksen hallitus.

Apurahahakemuksen tulee perustua hyväksyttävään suunnitelmaan.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia eikä niitä myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

Hallitus ottaa apurahapäätöksiä tehdessään huomioon hakemusten laadun lisäksi hakijan aiemmin yhdistykseltä saamat vastaavat apurahat, jotta apurahoja voidaan myöntää laajalle hakijapiirille.

Työskentelyapurahahakemusta käsiteltäessä otetaan huomioon hakijan samalle hankkeelle muualta saamat apurahat.

9. Apuraha on otettava vastaan sinä vuonna, kun se on myönnetty. Seuraavaan kalenterivuoteen apurahan maksatus voidaan siirtää erillisestä hakemuksesta. Mikäli apurahaa ei oteta silloinkaan vastaan, se raukeaa automaattisesti.

10. Apurahaa ei saa käyttää muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen.

Mikäli työskentelyapurahan saaja haluaa vaihtaa tietokirjahankkeen aihetta, siihen on haettava lupa yhdistyksen toiminnanjohtajalta siinä vaiheessa, kun uuden hankkeen käsikirjoitus on keskeneräinen.

Vastaavasti kohdeapurahan käyttötarkoituksen muuttamiseen on haettava kirjallisesti lupa yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

11. Työskentelyapurahan osalta teoksen nimiön kääntöpuolella tai saatesanoissa on mainittava, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Hallituksen hyväksymä 19.8.2021. Hallitus on kokouksessaan 25.8.2022 päivittänyt kohtaa 6.