Apurahapolitiikka

Suomen tietokirjailijat ry pyrkii apurahapolitiikallaan edistämään laadukasta tietokirjoittamista. Tietoteoksella tarkoitetaan suurelle yleisölle tai tietylle kohderyhmälle suunnattua julkaisua, joka sisältää perusteltua tietoa. Tietoteos voidaan julkaista painettuna tai sähköisenä kirjana, artikkelikokoelmana tai muilla tavoin.

1. Suomen tietokirjailijat ry:n hallitus myöntää hakemuksesta henkilökohtaisia apurahoja uuden tietoteoksen luomiseksi tai jo julkaistun tietoteoksen tietojen päivittämiseksi tai tietoteokseen tulevan artikkelin kirjoittamiseksi. Apurahahakemuksen tulee perustua hyväksyttävään suunnitelmaan.

Apurahapäätökset valmistellaan apurahatoimikunnassa ja apurahoista päättää yhdistyksen hallitus.

Apurahoja voidaan myöntää tietoteoshankkeeseen liittyvään
a) luovaan kirjalliseen työskentelyyn
b) laitehankintaan
c) matkaan ja majoitukseen
d) koulutukseen, ensisijaisesti yleiseen tietokirjoittajakoulutukseen.

2. Apurahoja ei myönnetä akateemiseen tutkimukseen, video- tai elokuvakäsikirjoituksen laatimiseen, lehtiartikkelin kirjoittamiseen, toimitustyöhön, kuvittamiseen, graafiseen suunnitteluun, taittamiseen, kääntämiseen, painatuskustannuksiin, ulkopuolisten tekijöiden kirjoituspalkkioihin tai valokuvaukseen. Matka-apurahoja myönnetään konkreettiseen kirjahankkeeseen liittyvään matkaan, ei esimerkiksi konferenssimatkoihin.

3. Luovaan kirjalliseen työskentelyyn tarkoitetut apurahat julistetaan haettaviksi vuosittain maaliskuun ja syyskuun aikana. Apurahoista ilmoitetaan jäsentiedotteen ja yhdistyksen verkkosivujen lisäksi valtakunnallisissa sanomalehdissä.

4. Jatkuvahakuiset apurahat (laitehankinnat, matkat, koulutus) julistetaan haettavaksi tammikuussa. Hallitus käsittelee hakemukset noin kahden kuukauden välein (ei kesäkuukausina).

5. Apuraha voidaan myöntää tekijälle, joka on aiemmin kirjoittanut yksin tai ryhmän jäsenenä tietoteoksen. Tämä ei koske esikoistietokirjaan tai tietokirjakritiikkiin tarkoitettua apurahaa.

6. Jos hakija on aiemmin saanut yhdistykseltä apurahan, edellytetään, että hän on tehnyt sen käytöstä selvityksen määräaikaan mennessä. Kevään ja syksyn apurahojen käytöstä on tehtävä yhdistykselle hyväksyttävä selvitys seuraavan vuoden loppuun mennessä. Lisäaikaa selvityksen tekemiseen voi pyytää yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

7. Apurahat ovat harkinnanvaraisia ja hakemusta käsiteltäessä otetaan huomioon hakijan muut apurahat.

8. Apuraha on otettava vastaan sinä vuonna, kun se on myönnetty. Seuraavaan kalenterivuoteen apurahan maksatus voidaan siirtää hakemuksesta. Mikäli apurahaa ei oteta silloinkaan vastaan, se raukeaa automaattisesti.

9. Apuraha voi olla keskimääräistä suurempi silloin, kun hanke on vaativa ja suuritöinen. Yhdistyksen myöntämä 12 000–13 000 euron apuraha on tarkoitettu noin puolen vuoden ajaksi täysipäiväiseen ansiotyöstä vapaaseen luovaan tietokirjalliseen työskentelyyn.

10. Apurahaa ei saa käyttää muuhun kuin myönnettyyn hankkeeseen. Mikäli apurahan saaja haluaa vaihtaa aihetta, siihen on haettava lupa yhdistyksen hallitukselta.

11. Teoksen nimiön kääntöpuolella tai saatesanoissa on mainittava, että teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.


Hallituksen hyväksymä 20.6.2018