Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdistyksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkistettiin yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2021. Kevätkokouksessa 2019 tehdyn jäsenaloitteen johdosta hallitus asetti työryhmän laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Työryhmän jäsenet olivat Kai Myrberg (pj), Anne Mäntynen, Pasi Päivinen ja Katariina Vuori. Työryhmän sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.

Hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma toimii työkaluna, jonka avulla voidaan tunnistaa toiminnassa mahdollisia syrjintää aiheuttavia tilanteita ja rakenteita, sekä suunnitelmallisesti edistää yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuus ei toteudu itsestään, vaan vaatii aktiivista edistämistä ja seurantaa.

Yhdistys seuraa säännöllisin väliajoin jäsenkyselyjen avulla, miten jäsenet kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan yhdistyksen toiminnassa. Ensimmäinen kysely tehtiin syksyllä 2020 ja silloin 92 % jäsenistä koki yhdistyksen kohtelevan jäseniään yhdenvertaisesti.


Suomen tietokirjailijat ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdistys sitoutuu toiminnassaan seuraaviin periaatteisiin ja toimenpiteisiin, jotta tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi toiminnan tavoitteiden määrittelyn mukaisesti.

Yhdistyksen työntekijät

Tavoitteet
•    Henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.
•    Kaikkien asiantuntemusta ja osaamista arvostetaan ja hyödynnetään sukupuolesta, iästä tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta riippumatta.

Toimenpiteet
•    Tehtäviin palkataan pätevin hakija.
•    Työyhteisössä on nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen ja häirintään: työnantajan tietoon tulleeseen epäasialliseen käytökseen tai häirintään puututaan välittömästi.
•    Ylläpidetään avointa keskustelukulttuuria ja kartoitetaan säännöllisesti henkilöstön näkemystä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemuksesta työyhteisössä.

Jäsenet

Tavoitteet
•    Yhdistys on avoin kaikille jäsenyyskriteerit täyttäville tietokirjailijoille.
•    Jäseniä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti.

Toimenpiteet
•    Laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja toimitaan sen mukaisesti.
•    Seurataan säännöllisin väliajoin jäsenkyselyjen avulla, miten jäsenet kokevat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuvan yhdistyksen toiminnassa.
•    Yhdistyksen sääntöihin on kirjattu kriteerit alempaan jäsenmaksuun oikeuttavalle seniorijäsenyydelle. Yhdistys on halunnut osoittaa positiivista erityiskohtelua iäkkäämmille jäsenille, jotka ovat olleet pitkään yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Tavoitteet
•    Yhdistyksen tilaisuudet ja tapahtumat ovat sellaisia, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua niihin.
•    Yhdistyksen tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettäessä varmistetaan etukäteen tilojen esteettömyys sekä informaation ja materiaalin saavutettavuus.

Toimenpiteet
•    Laaditaan tarkistuslista esteettömyyskriteereistä, jotka tilojen tulee täyttää, jotta siellä voidaan järjestää yhdistyksen tilaisuuksia.
•    Osallistumismahdollisuuksia parannetaan järjestämällä tilaisuuksia myös etäosallistumismahdollisuudella.
•    Edistetään saavutettavuutta jakamalla materiaalia etu- tai jälkikäteen sähköisesti.
•    Osallistumisen edistämiseksi jäsenten matkakuluja korvataan yhdistyksen korvauskäytännön mukaisesti.

Apurahat ja palkinnot

Tavoitteet
•    Apurahapäätöksiä tehtäessä noudatetaan hallituksen linjaamia apurahaperiaatteita.
•    Palkintopäätökset perustuvat ansioiden yhdenvertaiseen arviointiin hallituksen linjaamien palkintoperiaatteiden mukaisesti.

Toimenpiteet  
•    Apuraha- ja palkintoperiaatteet ovat kaikkien luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla.
•    Varmistetaan, että apuraha- ja palkintotoimikunnissa on eri sukupuolten tasapuolinen edustus ja kokoonpanot ovat edustavia alueellisesti sekä asia-alakohtaisesti.
•    Varmistetaan, että apuraha- ja palkintolautakuntien jäsenistössä tapahtuu säännöllisesti vaihtuvuutta.
•    Apuraha- ja palkintoja koskevassa päätöksenteossa huomioidaan esteellisyyssäännökset.

Yhdistyksen toimielimet

Tavoitteet
•    Yhdistyksen toimielimissä on eri sukupuolten tasapuolinen edustus, ja toimielimien kokoonpanot ovat alueellisesti ja asia-alakohtaisesti edustavia.
•    Jäsenyys yhdistyksen toimielimissä koetaan houkuttelevaksi.

Toimenpiteet
•    Vaalivaliokunta huomioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet tehdessään esityksensä syyskokoukselle.
•    Hallitus ottaa alueellisen edustavuuden ja monimuotoisuuden huomioon nimittäessään jäseniä yhdistyksen toimielimiin.

Yhdistyksen viestintä

Tavoitteet
•    Yhdistyksen viestintä tavoittaa jäsenet kattavasti.
•    Huomioidaan saavutettavuus yhdistyksen viestinnässä resurssien puitteissa.

Toimenpiteet
•    Tehdään saavutettavuuskartoitus yhdistyksen nettisivuista.
•    Viestitään monikanavaisesti.

Toimintaohje jos henkilö kokee tulleensa syrjityksi

Mikäli yhdistyksen työntekijä, jäsen tai tilaisuuteen tai tapahtumaan osallistuva muu henkilö kokee tulleensa syrjityksi tai muulla tavoin kohdelluksi vastoin tässä suunnitelmassa kuvattua toimintatapaa, asiassa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä toiminnanjohtajaan. Tarvittaessa voi olla yhteydessä myös hallituksen puheenjohtajaan. Syrjintätapausasiat pyritään selvittämään ensisijaisesti yhdistyksen piirissä. Jos asiaa ei ratkaista syrjintää kokenutta henkilöä tyydyttävällä tavalla, asiassa voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.6.2021