Lausunnot

20.10.2023 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 46/2023 vp) (PDF 96 kt)

20.9.2023 Lausunto e-aineistojen kirjastokäytön korvaamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (PDF 76 kt)

19.9.2023 Tekijäfooumin lausunto sivistysvaliokunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston tekoälyn harmonisoiduksi sääntelyksi. (PDF 154 kt)

14.9.2023 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (PDF 95 kt)

10.5.2023 Statement of the Evaluation of the Marrakesh Agreement and the Effects of the EU Directive 2017/1564 and EU Regulation 2017/1563 (PDF 245 kt)

28.4.2023 Oikeusministeriön kysely suomen kielen tilanteesta ja ehdotettavista toimista suomen kielen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi (PDF 119 kt)

3.2.2023 Lausunto E-aineistojen kirjastokäytön korjaamista koskevaan selvitykseen (VN/13482/2022) PDF 131 kt)

14.12.2022 Lausunto sivistysvaliokunnalle tekijänoikeuslain uudistuksesta (HE 42/2022 14 a §) PDF 98 kt)

7.11.2022 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raportista (PDF 122 kt)

19.5.2022 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 43/2022 vp) (PDF 86 kt)

18.3.2022 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto Avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksista sekä Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden linjausluonnoksista (PDF 170 kt)

11.2.2022 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta (PDF 92 kt)

1.2.2022 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (PDF 90 kt)

27.10.2021 Suomen tietokirjailijat ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta (PDF 306 kt)

15.10.2021 Lausunto Kansallisesta lukutaitostrategiasta (PDF 118 kt)

18.5.2021 Lausunto Taiteen edistämiskeskusta koskevasta arvioinnista (PDF 105 kt)

18.2.2021 Lausunto työryhmän esityksestä laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista (PDF 122 kt)

21.1.2021 Lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta (PDF 119 kt)

28.12.2020 Lausunto näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (selaa sivua alemmas ja avaa kohta "Lausunnonantajien lausunto"

27.8.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

12.6.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esityseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

28.2.2020 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

16.11.2018 Lausunto arvonlisäverolain 85 a § muuttamisesta

11.9.2018 Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta

27.4.2018 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin kansallinen voimaansaattaminen)

15.1.2018 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle direktiivin (EU) 2017/1564 voimaansaattamiseen liittyvistä kysymyksistä

30.8.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

3.5.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla COM(2016) 593

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston VIP-asetukseksi ja -direktiiviksi

16.9.2016 Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

8.9.2016 Lausunto luonnoksesta kulttuuripoliittiseksi strategiaksi 2025

20.5.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeuksesta”

13.11.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lainauskorvausjärjestelmän uudistamisesta

10.9.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

22.5.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle komission Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle -tiedonantoon