Esiintymispalkkiot

Tietokirjailijat esiintyvät usein erilaisissa yleisö- ja koulutustilaisuuksissa sekä radio- ja televisio-ohjelmissa. Esiintymisistä kuuluu lähtökohtaisesti saada palkkio. Joissain tapauksissa palkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia eikä niistä yleensä ole mahdollista sopia. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja. Mikäli palkkiota ei ole ennalta vahvistettu vaan niistä sovitaan henkilökohtaisesti, esiintymispalkkion määrittämisessä kannattaa käyttää apuna Suomen tietokirjalijat ry:n palkkiosuosituksia. Palkkioon vaikuttavat esimerkiksi esiintymisten ja ryhmien määrä sekä vierailuun ja esityksen valmisteluun käytettävä aika.

Suositukset on laadittu Lukukeskuksen palkkiosuositusten mukaan.

Peruutusturva
Jos esiintyminen, opetus tms. peruuntuu tietokirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, hänelle korvataan puolet sovitusta palkkiosta.

Matkakorvaus ja päiväraha
Matkaliput kaikkine liitännäisine kuluineen ja paikallismatkat sekä päivärahat ja majoituskulut suositetaan korvattavaksi valtion matkustussäännön mukaisesti.

Tekijänoikeus
Yleisö- tai koulutustilaisuudessa pidettyä alustusta, luentoa, esitelmää tms. ei saa monistaa, nauhoittaa, videoida tai muulla tavoin tallentaa ilman esiintyjän lupaa.

 


1. Kirjailijavierailut aikuisyleisölle

Kirjailijan esiintyminen 45 minuuttia ja yleisökeskustelu

 • 1 esiintyminen 275 euroa
 • 2 esiintymistä samana päivänä 440 euroa

Oman tekstin lukeminen ääneen

 • 165 euroa

Palkkioon lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Virtuaalivierailut

 • 240 euroa

Lisätiedot virtuaalivierailuiden hinnoista.


2. Kouluvierailut

Pienille ryhmille (max 60 oppilasta)

 • Yksi esiintyminen (45 min. oppitunti) 275 euroa
 • Kaksi esiintymistä 385 euroa
 • Kolme esiintymistä 495 euroa = koko päivä
 • Neljä esiintymistä 605 euroa
 • Kahden päivän aikana saman esiintyjän kuusi esitystä 990 euroa

Isoille ryhmille (yli 60 oppilasta)

 • Yksi esiintyminen (45 min. oppituntu) 350 euroa
 • Kaksi esiintymistä 550 euroa
 • Kolme esiintymistä 715 euroa  = koko päivä
 • Kahden päivän aikana saman esiintyjän kuusi esitystä 1290 euroa

Lisätiedot kouluvierailuiden hinnoista.

3. Kaupalliset tilaisuudet / yritysasiakkaat

Palkkiot sovitaan tapauskohtaisesti esiintymistilanteesta riippuen.

Muuta huomioitavaa:

 • Mikäli vierailu toteutetaan viikonloppuna tai parhaana kesäloma-aikana, palkkioihin neuvotellaan korotusta tapauskohtaisesti.
 • Mikäli yhteen esiintymisen kuluu aikaa esim. matkojen tähden huomattavan paljon, palkkioon neuvotellaan korotus tapauskohtaisesti. Kirjailija voi myös esittää oman palkkiopyyntönsä.
 • Jos esiintyminen, opetus tms. peruuntuu tietokirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, hänelle korvataan puolet sovitusta palkkiosta.
 • Matkat, majoitus ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
 • Yleisö- tai opetustilaisuudessa pidettyä alustusta, luentoa, esitelmää tms. ei saa monistaa, nauhoittaa, videoida tai muulla tavoin tallentaa ilman esiintyjän lupaa.


 


Radio ja televisio

Radio- ja televisio-ohjelmassa haastateltavana tai asiantuntijana esiintyvällä henkilöllä on oikeus saada palkkio kyseissä sopimuksessa määriteltyjen tariffien mukaisesti.

Palkkioita ei makseta esiintyjän vakinaisesti tai tilapäisesti hoitamaan toimeen, virkaan tai tehtävään liittyvistä uutisluonteisina pidettävistä lausunnoista, haastatteluista tai tiedotuksista.

Yhtyneet-sopimus

Suomen tietokirjailijat ry on mukana Yleisradio Oy:n kanssa solmitussa Yhtyneet-sopimuksessa, jossa on määritelty osapuolia sitovasti radio ja televisio-ohjelman tekemisestä sekä ohjelmassa esiintymisestä suoritettavat palkkiot. Suomen tietokirjailijat ry:n jäsenten etuja koskevat muun muassa palkkiomääräykset erilaisista asiantuntijuutta vaativista esiintymisistä. Esiintymisestä sovittaessa haastateltavan tai asiantuntijan kanssa on selvitettävä, minkälaista valmistautumista tehtävä vaatii ja mitkä ovat siihen sovellettavat palkkioperusteet.

Sopimuksen mukaan palkkiota ei makseta esiintyjille uutisluontoiseksi lausunnoksi miellettävästä haastattelusta, joka liittyy esiintyjän virkaan, toimeen tai tehtävään. Myöskään poliittisissa ohjelmissa esiintymisestä ei makseta palkkiota. Kirjailijalle ei makseta palkkiota haastattelusta, jota voidaan pitää uutisluonteisena sen vuoksi, että se käsittelee kirjailijan uusinta kirjaa.

Yhtyneet-sopimuksen olemassaolo kannattaa muistaa tehtäessä töitä Yleisradio Oy:n kanssa. Sopimukseen ja siinä määriteltyihin palkkioihin kannattaa tutustua.

Yhtyneet-sopimus 28.2.2020-28.2.2022


Luentopalkkiot

Joissakin tapauksissa luentopalkkiot ovat viranomaisten ennalta vahvistamia, jolloin niistä ole mahdollisuutta sopia henkilökohtaisesti. Tämä koskee muun muassa yliopistoja ja korkeakouluja sekä kansalais- ja työväenopistoja.

Jos luento- tai esitelmäpalkkioita ei ole ennalta vahvistettu ja niistä sovitaan vapaasti, palkkion määrää laskettaessa voi noudattaa seuraavia laskuperusteita:

a. Perustuntipalkka saadaan jakamalla henkilön varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla.

b. Palkkion suuruutta määrättäessä tulee ottaa huomioon sekä esityksen kestoaika että siihen käytetty todellinen valmisteluaika. Jos valmisteluajan määrittely on vaikeaa, voit käyttää esimerkiksi seuraavaa taulukkoa, jossa valmisteluaika on otettu huomioon vain kertoimien avulla.

Luennon palkkion määrittelyssä voi käyttää luennon kestoaikaa ja valmisteluajan kertointa.

c. Jos matka-aika luento- tai esitelmäpaikalle on Iyhyehkö, se voidaan laskea kokonaisuudessaan lisäyksenä laskutettaviin tuntimääriin, pitemmän matkan matka-ajasta kuitenkin yleensä enintään puolet.

d. Palkkiota voidaan korottaa:

 • jos luento pidetään vain kerran tai erityisen harvoin
 • jos kurssin tai vastaavan edustama taso on erittäin korkea tai tavoite tavanomaista vaativampi
 • henkilökohtaisen kyvykkyyden perusteella
 • kun luentomateriaali sovitaan julkaistavan esimerkiksi luennon tilanneen tahon verkkosivuilla.

Näissä tapauksissa voidaan vähimmäistasona 45 minuutin esitelmästä, puheesta tms., pitää 414 euroa ja kokeneelle asiantuntijalle 672 euroa.

e. Oman viraston, laitoksen tai työpaikan piirissä tapahtuvasta opetustehtävästä voidaan veloittaa erillinen korvaus yleensä vain, kun opetustehtävä pidetään erityisesti järjestettynä opetustilaisuutena, joka poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoidosta.

f. Korvauksen harjoitustöiden tarkastamisesta, kokeiden korjaamisesta ja muusta vastaavasta jälkityöstä sekä koulutukseen liittyvästä valmistelutyös­tä katsotaan yleensä sisältyvän opetuspalkkioon. Toisin haluttaessa tulee siitä erikseen sopia, jolloin näistä tehtävistä tulisi laskuttaa perustuntipalkan mukainen tuntipalkkio.

Laadittu Akavan luentopalkkioiden 2020 mukaan.


Sivua päivitetty 22.8.2022