Tulontasaus

Tietokirjailijalle voi olla tuttu tilanne, jossa pitkään työstetystä kirjasta takautuvasti maksetaan kerralla isot tulot. Tässä tilanteessa tekijänoikeudesta saatu takautuvasti maksettu ansiotulo saattaa oikeuttaa tulontasaukseen. Se tarkoittaa, että verotuksen progressiota voidaan lieventää.

Esimerkki tulontasauksen soveltamisesta on oppikirjaprojekti, jossa kirjaa on tehty useita vuosia ja myynnin mukaiset tekijänpalkkiot tilitetään useita vuosia sopimuksen solmimisen jälkeen.  (Ks. esim. KHO:1988-B-II-540.)

Verovelvollinen voi Verohallinnon ohjeen mukaan valita, vaatiiko hän tulontasausta kirjan julkaisuvuoden vai sitä seuraavan vuoden tekijänoikeustuloihin. Tulontasauksen voi saada vain kerran. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kirjailija ei voi saada tulontasausta enää teoksen julkaisuvuotta seuraavan vuoden tuloihin, jos hän on jo vaatinut tulontasausta julkaisuvuonna saamiensa tulojen perusteella. Kirjailija voi tosin perua vaatimuksen ennen kyseisen vuoden verotuksen toimittamisen päättymistä.

Tulontasauksen saamiseksi on vaatimusta tehtäessä selvitettävä, mistä tulosta on kysymys, miltä ajalta tulo on kertynyt sekä minkä teoksen tekemisestä tulo on syntynyt. Verovelvollisen tulee vaatia tulontasauksen tekemistä viimeistään ennen verotuksen päättymistä, sillä tulontasaus tehdään vain vaatimuksesta. Tulontasausta tehdään ainoastaan valtionverotuksesta, ei siis esimerkiksi kunnallisverosta.

Tulontasauksen edellytykset luetellaan tuloverolain 128 §:ssä.

Edellytyksenä on:

  • kahdelta tai useammalta vuodelta kertynyt
  • vähintään 2500 euron suuruinen ansiotulo,
  • joka on samalla väh. ¼ verovelvollisen verovuonna saaman puhtaan ansiotulon yhteismäärästä.


Tulontasausta varten jaetaan tulontasauksen kohteena oleva kertatulo niiden vuosien lukumäärällä, joilta tulon katsotaan kertyneen, kuitenkin enintään viidellä.

Kertatulon osasta menevä vero lasketaan siten, että yksi kertatulon osista lisätään verovelvollisen verovuoden muuhun verotettavaan ansiotuloon ja näiden tulojen yhteismäärästä lasketusta verosta vähennetään verovuoden muusta verotettavasta ansiotulosta menevä vero. Kertatulosta menevä vero saadaan kertomalla kertatulon osasta menevä vero niiden vuosien lukumäärällä, joilta tulon katsotaan kertyneen. Kertatulosta menevä vero, joka on tulontasauksen yhteydessä kuitenkin vähintään 15 prosenttia kertatulosta, pannaan maksettavaksi verovuoden verona. Esimerkkejä tulontasauksen laskemisesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Tulontasauksella ei voida muuttaa edellisvuosien verotusta, vaan tasattavaksi vaadittu tulo on osa sen verovuoden ansiotuloa, jona se on saatu. Toisin sanoen tasattavaksi vaadittavasta kertatulosta maksetaan pienempää veroa, mikäli vaatimus menee läpi. Mikäli tulontasaussäännöksen soveltaminen johtaisi suurempaan kuin alkuperäiseen valtionveroon, sitä ei sovelleta esitetystä tulontasausvaatimuksesta huolimatta.


Lisätietoja:

Verohallinnon ohje Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa.