Apurahojen ja palkintojen verokohtelu

Apurahan voi myöntää julkinen tai yksityinen taho, ja apuraha voidaan myöntää esimerkiksi jotain tiettyä tutkimustarkoitusta varten tai työskentelyapurahaksi kattamaan elinkustannuksia. Apurahan antajalla ja apurahan myöntämistarkoituksella on suuri vaikutus apurahan verotukseen.

Kokonaan verovapaa apuraha

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on tuloverolain 82 §:n mukaan kokonaisuudessaan verovapaata, jos sen on myöntänyt Suomen valtio, suomalainen kunta, muu suomalainen julkisyhteisö tai Pohjoismaiden neuvosto.

Julkisyhteisöjä ovat muun muassa taiteen keskustoimikunta, alueelliset taidetoimikunnat, valtion tieteelliset toimikunnat ja Kela, mutta eivät esimerkiksi yksityisoikeudelliset säätiöt tai yhdistykset, kuten Suomen tietokirjailijat ry.

Kirjastoapuraha katsotaan valtiolta tulevaksi apurahaksi, joten se on verovapaata.

Osittain verovapaa apuraha

Yksityiseltä taholta saatu apuraha on verovapaata siltä osin, kun se ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta. Vuoden 2023 verovapaa määrä oli 25 547,52 euroa. Vuonna 2024 verovapaa määrä on 26 269,46 euroa.

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät apurahat ovat tällaisia osittain verovapaita apurahoja. Yhdistyksen luovaan kirjalliseen työhön myöntämistä apurahoista ei voi tehdä mitään vähennyksiä, vaan ne otetaan kokonaisuudessaan huomioon verovapaan määrän täyttymistä laskettaessa.

Selvitettäessä yksityiseltä taholta saadun apurahan veronalaisuutta lasketaan yhteen sekä julkisyhteisöiltä että yksityisiltä tahoilta vuoden aikana saadut apurahat, palkinnot ja stipendit. Mikäli näiden yhteen laskettu summa ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan suuruuden, ylimenevä osa on veronalaista tuloa. Vaikka julkisyhteisöjen myöntämät apurahat ovat verottomia, ne saattavat siis vaikuttaa yksityisen tahon myöntämien apurahojen verotukseen.

Vuoteen 2018 saakka apuraha on ollut aina sen verovuoden tuloa, jona se on ollut nostettavissa. Verovuodelta 2018 tai sitä aikaisemmalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa ei siten ole ollut merkitystä, milloin apuraha on todellisuudessa nostettu. Vuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta alkaen stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat sen verovuoden tuloa, jona ne maksetaan.

Tietokirjan tekemiseen osallistuu monesti useita eri henkilöitä. Suomen tietokirjailijat ry ei myönnä apurahoja työryhmälle, mutta kukin ryhmän jäsen voi hakea apurahaa itselleen. Jokaisen apurahan saajan on itse vastattava apurahansa verotuksesta.

Vähennykset

Apurahan veronalainen määrä lasketaan vähentämällä apurahan kokonaismäärästä niin kutsutut luonnolliset vähennykset. Näitä ovat muun muassa työvälineiden hankinta, ammattikirjallisuus, matkat ja muut tutkimustoimintaan välittömästi liittyvät menot. Vähennyksistä ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa, vaan verottaja ratkaisee asian verovelvollisen selvityksen perusteella tapauskohtaisesti.

Kohdeapurahat on tarkoitettu tietyn kirjalliseen toimintaan liittyvän kohteen, esimerkiksi tietokoneen, rahoittamiseen. Suomen tietokirjailijat ry:n apurahoista kohdeapurahoja ovat laite-, matka-, ja koulutusapurahat.  Apurahaan ei voi kohdistaa muita kuluja. Mikäli apuraha ei kata hankinnan kuluja kokonaisuudessaan, ylimenevän osan voi vähentää muista tuloista tulonhankkimiskuluna.

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kirjoitustyön aikaisten elinkustannusten rahoittamiseen. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät apurahat luovaan kirjalliseen työskentelyyn ovat työskentelyapurahoja eikä niihin saa kohdistaa kirjallisen toiminnan menoja. Nämä menot vähennetään muista tuloista.

Palkinnot

Tunnuspalkinnot ovat 1.1.2023 alkaen saajalleen kokonaan verovapaita, jos palkinto on saatu palkinnon saajaan nähden riippumattomalta palkinnon myöntäjältä. Verovapaudesta ei enää tarvitse tehdä erillistä hakemusta valtiovarainministeriöön. Muutos koskee vuonna 2023 tai sen jälkeen maksettuja tunnustuspalkintoja.

Ennen vuotta 2023 maksettuja palkintoja verotetaan lähtökohtaisesti samoin kuin apurahoja. Tuloverolain 82 §:n mukaan valtiovarainministeriö voi kuitenkin hakemuksesta päättää, että tunnustuspalkinto on koko määrältään verovapaata tuloa. Tunnustuspalkinnon verovapautta haetaan valtiovarainministeriön vero-osastolta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus on tehtävä samana vuonna kuin palkinto on myönnetty. 

Lisätietoja:

Yksityiskohtaisia ohjeita apurahojen ja palkintojen verokohtelusta löytyy Verohallinnon syventävästä vero-ohjeesta Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus

Päivitetty 12.2.2024