Kustannussopimussuositus

Oikeuksien edelleen luovuttaminen

Tekijänoikeuslain 28 §:n mukaan se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei saa luovuttaa saamaansa oikeutta toiselle, ellei toisin ole sovittu. Näin ollen kustantajalla, jolle on luovutettu oikeus julkaista teos, ei ole oikeutta luovuttaa esimerkiksi teoksen sähköiseen julkaisemiseen liittyviä oikeuksia kolmannelle osapuolelle, ellei tästä ole nimenomaisesti sovittu. Tekijänoikeudet voivat siirtyä kustantajalta edelleen ainoastaan kustannusliikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä. Tämä on usein kirjattu myös kustannussopimukseen.

Kustantajat haluavat yhä enenevissä määrin oikeuden luovuttaa saamansa oikeudet edelleen jollekin ulkopuoliselle taholle. Kyse voi olla esimerkiksi sähköisen julkaisun teknisen toteuttamisen vaatimista toimenpiteistä, mutta toisinaan myös paljon laajemmalle menevästä oikeudenluovutuksesta, jolloin tekijän määräysvalta oman teoksensa käytöstä heikkenee entisestään.

Mikäli kustantajalla on rajoittamaton oikeus luovuttaa oikeuksia edelleen, tekijän saattaa olla hyvin vaikeaa valvoa, käytetäänkö teosta lainmukaisesti ja asianmukaisissa yhteyksissä sekä kunnioitetaanko hänen moraalisia oikeuksiaan. Tekijän kannattaa olla tarkkana tällaisten kirjausten kanssa, ettei vahingossa tule luovuttaneeksi laajempia oikeuksia kuin mitä haluaa ja/tai on tarkoituksenmukaista.