Kustannussopimuksen purkaminen

Sekä tekijällä että kustantajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti tämän sopimuksen ehtoja. Purkaminen lakkauttaa sopimuksen välittömästi. Oikeus purkaa sopimus tämän sopimuskohdan perusteella edellyttää olennaista sopimusrikkomusta. Olennaisena sopimusrikkomuksena voidaan pitää esimerkiksi sitä, ettei kustantaja laisinkaan huolehdi velvollisuudestaan saattaa teos yleisön saataville eikä korjaa laiminlyöntiään tekijän sitä pyydettyä. Kustantajalle voi muodostua oikeus purkaa sopimus esimerkiksi, mikäli tekijä ei toimita sovittua teosta ollenkaan. On huomattava, että sopimuksen purkaminen on erittäin järeä oikeustoimi, johon kumpikaan osapuoli ei voi ryhtyä kevyin perustein.

Tekijänoikeuslain 34 §:n mukaan tekijällä on oikeus purkaa sopimus, mikäli kustantaja ei ole julkaissut teosta kahden vuoden kuluessa täydellisen käsikirjoituksen luovuttamisesta. Tekijä voi purkaa sopimuksen, vaikka kustantaja ei olisi syyllistynyt laiminlyöntiin. Kustannussopimuksessa voidaan sopia lyhyemmästä määräajasta, jonka kuluessa kustantajan on julkaistava teos. Vaikka kustannussopimukseen ei olisi otettu mitään mainintaa purkuoikeudesta, tekijällä on silti lain mukainen oikeus määräajan kuluttua purkaa sopimus edellä mainitun pykälän mukaisesti.

Sopimuksen purkautuessa kaikki tekijän luovuttamat oikeudet palautuvat tekijälle ja hän on vapaa käyttämään niitä haluamallaan tavalla eli esimerkiksi tarjoamaan käsikirjoitusta toiselle kustantajalle tai käyttämään teoksen osaa muulla tavalla tai muussa teoksessa. Mikäli kustannussopimus purkautuu kustantajasta johtuvasta syystä, tekijällä on oikeus pitää siihen mennessä saamansa palkkio. Tämä voi purkamisajankohdasta riippuen sisältää tekijänpalkkion ennakon lisäksi myös mitä tahansa kertakorvauksia tai myynnin mukaisia palkkioita, joita tekijä on teoksestaan kustantajalta saanut. Näissä tilanteissa tekijällä voi olla oikeus saada myös vahingonkorvausta, jos tekijä voi näyttää kustantajan menettelyn aiheuttaneen hänelle vahinkoa. Tällaista vahinkoa voi olla esimerkiksi saamatta jäänyt rojaltitulo.