Kustannussopimussuositus

Kunnia

Teoksen sisältö ei saa loukata kenenkään kunniaa. Mikäli tekijän aineiston katsotaan loukkaavan kolmannen osapuolen kunniaa, tekijä saattaa joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Kunniaa loukkaavana pidetään kolmannesta osapuolesta esitettyä valheellista tietoa tai vihjausta, joka on omiaan aiheuttamaan loukatulle vahinkoa tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa tai joka muuten halventaa toista. Kunniaa loukkaavana pidetään myös kuolleesta henkilöstä esitettyä valheellista tietoa tai vihjausta, joka on omiaan aiheuttamaan kärsimystä henkilölle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Kunnianloukkaussäännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa oikeutta julkaista tietoja tai arvostelua, joka kohdistuu menettelyyn politiikassa, julkisessa tehtävässä, elinkeinoelämässä, tieteessä, taiteessa tai muussa näihin rinnastettavassa toiminnassa. Kunnianloukkaussääntöjen tarkoituksena on totuudenvastaisten tietojen julkisen levittämisen estäminen, ei sananvapauden tarpeeton rajoittaminen. Kunnianloukkauksen täyttymistä arvioitaessa ydinkysymyksenä on yleensä se, onko väite tai vihjaus ollut totta vai onko se perätön. Lähtökohtaisesti oikean tiedon esittäminen ei ole kunnianloukkaus. Kirjallisessa teoksessa olevaa mahdollista kunnianloukkausta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa kirjoituksessa käytetty tyylilaji ja siinä esitettyjen valheellisten tietojen tai vihjausten laatu ja sisältö sekä se, miten laaja henkilöpiiri tosiasiassa on henkilön tunnistanut tai voinut tunnistaa kirjoituksessa esitettyjen tietojen perusteella.