Vad är en fackbok?

Enligt en klassisk definition av begreppet kunskap är kunskap en välmotiverad, sann uppfattning. Till kunskapens väsen hör att den fyller kraven på sanning och underbyggnad. I modern analytisk filosofi är analys av begreppet kunskap kunskapsteorins huvuduppgift. 

I överensstämmelse med dessa kriterier skall en fackbok, en encyklopedi, grunda sig på offentligt och allmänt godkänd kunskap och ha som mål att förmedla denna kunskap till läsaren. En fackbok kan publiceras i bokform, men likaväl som någon annan produkt, exempelvis en cd-skiva.

Den form i vilken fackboken publiceras är inte det väsentliga - det centrala är att sann kunskap förmedlas till läsaren.

Spektret av fackbok med olika teman är lika omfattande som bredden på den kunskap som överhuvudtaget finns att tillgå. Facklitterära författare är likaväl författare av fackverk som förmedlar vetenskaplig kunskap som författare av ordböcker eller läroböcker.

Facklitterära genrer (129 kB)