Etiska anvisningar

Finlands facklitterära författare rf önskar att medlemmarna följer nedan stående rekommendationer i sitt arbete som facklitterär författare. Reglerna är avsedda som självreglering. De varken ersätter eller kompletterar lagstiftning eller rättspraxis. Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundläggande värden i vårt samhälle. Vi bör hålla fast vid dem.

Facklitterära författares rättigheter och skyldigheter

Skriv sanningsenligt
•  Läsaren måste kunna lita på den information du som facklitterär författare presenterar.
•  Respektera sanningen också då du åskådliggör något genom en fiktiv berättelse.

Eftersträva kvalitet
•  Genom hög kvalitet höjer du facklitteraturens och de facklitterära författarnas anseende.
•  Skriv åskådligt och intresseväckande.

Uppdatera dina kunskaper
•  Publicera aktuell information.
•  Erbjud nya relevanta synsätt.

Var medveten om din makt
•  Använd din makt som expert med ansvar.
•  Tänk på vem du skriver om och för vem.

Ta ansvar för din text
•  Se till att den information du publicerar är sanningsenlig och korrekt.
•  Acceptera motiverade ändringar och korrigeringar i din text.

Respektera andras rättigheter
•  Stjäl eller plagiera inte andras texter.
•  Respektera upphovsrätten.

Ta vara på dina rättigheter
•  Ta vara på din upphovsrätt.
•  Utnyttja din rätt att förhandla och avtala om allt som anknyter till din egen text.
•  Skriv ett skriftligt avtal. Det är tryggare än ett muntligt.

Var kritisk och omutlig
•  Tro inte på enkla sanningar.
•  Låt dig inte ledas, manipuleras eller mutas.

Var självkritisk
•  Beakta sakliga synpunkter.
•  Utveckla din yrkeskunskap.


Dessutom tillämpar föreningen följande principer i sin verksamhet:
•  Föreningen stödjer sig i definitionen av kunskap på rådande västerländska uppfattning: Kunskap är sann rättfärdigad tro.
•  Föreningen deltar i mån av möjlighet i bevakningen av hela författarkårens intressen.
•  Föreningen handhar sin ekonomi på ett etiskt hållbart sätt.


Finlands facklitterära författare rf:s styrelse 9.2.2012