Stipendiepolitik

Finlands facklitterära författare strävar efter att befrämja kvalitativt högtstående facklitteratur med sin stipendiepolitik. Med facklitteratur avses publikation som riktar sig till en bred publik eller en bestämd målgrupp, och baserar sig på motiverade fakta. Ett facklitterärt verk kan utkomma som en tryckt publikation eller en e-bok, en artikelsamling eller på annat sätt.

1. Styrelsen för Finlands facklitterära författare rf beviljar personliga stipendier för att framställa nya facklitterära verk, för att uppdatera uppgifter i redan existerande verk eller för att skriva nya artiklar. Stipendieansökan bör bygga på en godtagbar plan.
Stipendiebesluten bereds i stipendieutskotten och föreningens styrelse fattar beluten om stipendierna.

Stipendier kan beviljas för
a) kreativt litterärt arbete
b) utrustning
c) resor och övernattningar
d) utbildning, i första hand för utbildningar i allmänt facklitterärt skrivande.

2. Stipendier beviljas inte för akademisk forskning, video- eller filmmanus, för att skriva tidningsartiklar, kontorsarbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättningar, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter eller fotografering. Resestipendier beviljas för resor i anslutning till konkreta bokprojekt, inte för till exempel kongressresor.

3. Stipendier avsedda för kreativt litterärt arbete lediganslås årligen i mars och september. Stipendierna annonseras i medlemsbrev, på föreningens webbplats samt i rikstidningar.

4. Stipendier med fortlöpande ansökningstid (för utrustning, resor och utbildningar) utannonseras i januari. Styrelsen behandlar ansökningarna med ca två månders intervall (undantaget sommarmånaderna).

5. En upphovsman som ensam eller som medlem i en grupp har skrivit ett facklitterärt verk kan beviljas stipendium. Det här gäller inte stipendium för facklitterära debutanter eller fackboksrecensioner.

6. Om sökanden fått stipendium av föreningen tidigare, föutsätter vi att han redovisat för det inom utsatt tid. Användningen av vårens och höstens stipendier ska redovisas och godkännas inom året som följer efter att stipendiet beviljats. Du kan be om uppskov för redovisningen av föreningens verksamhetsledare.

7. Stipendierna beviljas efter prövning. När stipendierna behandlas tas sökandes övriga stipendier i beaktande.

8. Stipendierna ska lyftas samma år de beviljats. Utbetalningen för följande kalenderår kan flyttas om du ansöker om det. Om du inte tar emot stipendiet då förfaller det automatiskt.

9. Stipendiet kan vara större än vanligt om projektet kräver mer arbete än vanligt. Föreningens stipendium om 12 000–13 000 euro är avsett för ett halvårs heltidarbete med tjänstledighet från förvärvsarbete för att arbeta med kreativt facklitterärt arbete.

10. Stipendiet får inte användas till annat ändamål än till det projekt det är beviljat för. Om stipendiemottagaren vill byta ämne, ska han anhålla om det av föreningens styrelse.

11. Stipendiemottagaren ska nämna att verket stöds av Finlands facklitterära författare rf antingen på försättsbladets baksida eller i förordet.

Godkänt av styrelsen den 20.6.2018