Stadgar för Finlands facklitterära författare rf

1 § Föreningens namn

Föreningen heter Finlands facklitterära författare rf, på finska Suomen tietokirjailijat ry. Föreningen är finsk- och svenskspråkig, registreringsärenden och protokoll görs på finska. Föreningens hemort är Helsingfors. Föreningens inofficiella engelska namn är The Association of Finnish Nonfiction Writers.

2 § Föreningens mål  

Föreningen är ideell och dess mål är

1.    att befrämja facklitteraturen som en del av det finländska samhället och kulturen,
2.    att bevaka de facklitterära författarnas upphovsrätt och professionella intressen,
3.    att erbjuda mentalt stöd och stöd med anknytning till utkomsten,
4.    att befrämja sina medlemmars yrkeskunskap och –etik, samt stärka deras professionella identitet och
5.    fungera som en länk mellan de facklitterära författarna.

För att nå sitt mål informerar och kommunicerar föreningen, forskar och låter utföra forskning samt publicerar verk med anknytning till facklitterärt skrivande. Föreningen skolar och erbjuder rådgivning i ärenden som berör upphovsrätt och facklitterärt författarskap, samt samarbetar med förlag, myndigheter, föreningar och andra aktörer på det skapande fältet både i Finland och utomlands. Föreningen arbetar för informationsspridning och de sakkunnigas ställning i det finländska samhället och samhällsdiskussionen. Föreningen förhandlar med aktörer på fältet och ger sakkunnigutlåtanden. Föreningen påverkar lagstiftningen och utvecklingen av praxisen på fältet. Föreningen delar ut stipendier och priser samt ordnar seminarier, facklitterära evenemang och regional verksamhet.

Föreningens syfte är inte att skapa ett överskott, att sträva efter vinst eller annan ekonomisk nytta för sina medlemmar eller andra delaktiga. Föreningen kan ta emot bidrag, arv och gåvor samt äga fast eller lös egendom. Efter att ha fått vederbörliga tillstånd kan föreningen ordna lotterier och penninginsamlingar för att stöda verksamheten.

3 § Föreningens medlemmar

Personer som själva eller tillsammans med andra har gett ut facklitterära verk kan godkännas som ordinarie föreningsmedlemmar. Gamla medlemmar behåller sina medlemsrättigheter.

Styrelsen godkänner ordinarie medlemskap i föreningen.

Föreningens höstmöte fastställer den årliga medlemsavgift som de ordinarie medlemmarna åläggs betala. En medlem som ansluter sig mitt under verksamhetsåret betalar medlemsavgift för hela året.

En medlem har rätt att avsäga sig sitt medlemskap genom att skriftligen meddela om sin avgång till styrelsen eller ordföranden, eller genom att på föreningens möte anhålla om att avgången bokförs i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem som inte följer stadgarna, som har handlat mot föreningens intressen eller inte uppfyller sina medlemsförpliktelser. 

En medlem som utesluts från föreningen har rätt att få föreningens krav avgjort på ett möte inom en månad efter det att styrelsen har meddelat henne eller honom om sitt beslut.
Ärendet ska behandlas som ärende på föreningens följande möte så att ärendet hinner antecknas i möteskallelsen. Detta gäller inte för medlemmar som utesluts för att han eller hon underlåtit att betala sin medlemsavgift.

Styrelsen kan på begäran utse en medlem som är mer än 70 år gammal och har varit ordinarie medlem i föreningen i mer än tio år till seniormedlem. Seniormedlemmars medlemsavgift är en tredjedel av de ordinarie medlemmarnas avgift. En seniormedlem är inte valbar till föreningens styrelse eller valutskottet; i övrigt behåller han sina medlemsrättigheter.

Styrelsen kan utse en sådan person som på att avgörande sätt befrämjat föreningens mål till hedersmedlem. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

4 § Föreningens möten

Styrelsen sammankallar föreningens möten. Medlemmarna bör nås av möteskallelsen senast två veckor före mötet, antingen per brev, e-postmeddelande eller genom utannonsering på föreningens webbplats.

5 § Föreningens stadgeenliga möten

Föreningens höstmöte hålls varje år inom november och vårmötet inom maj månad på det datum styrelsen fastställer.

Utöver detta kan möten hållas när styrelsen anser det påkallat, eller då fler än hundra röstberättigade eller 1/10 av de röstberättigade skriftligen av styrelsen begär att ett bestämt ärende behandlas. Styrelsen bör utan dröjsmål, senast 30 dagar efter att kravet inkommit, kalla till möte.

Varje närvarande medlem har en röst på styrelsemötena. Beslut fattas, om stadgarna inte annat anger, med enkel majoritet. I de fall rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst, i valsituationer avgörs utfallet med lottdragning.

Om någon av föreningens medlemmar önskar att ett ärende tas upp på föreningens stadgeenliga möte, bör han eller hon meddela styrelsen om detta 30 dagar före föreningens möte.

§ 6 Ärenden som tas upp på föreningens höstmöte

Följande ärenden behandlas på föreningens höstmöte:
  
1.    Mötet förklaras öppnat.
2.    Mötet väljer en ordförande. Mötets ordförande utser en sekreterare.
3.    Mötet väljer två protokolljusterare och två rösträknare.
4.    Mötet konstateras lagenligt och beslutsfört.
5.    Mötet beslutar om icke-medlemmars rätt att närvara och uttala sig.
6.    Mötets arbetsordning godkänns.
7.    Verksamhetsplanen fastställs.
8.    Storleken på medlemsavgiften fastställs.
9.    Budgeten och ordförandens samt styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs.
10.    Ny ordförande väljs då sittande ordförande är i tur att avgå.
11.    Nya styrelsemedlemmar väljs i ställe för dem som står i tur att avgå.
12.    Mötet väljer en revisor och en verksamhetsgranskare samt en revisorssuppleant och en suppleant för verksamhetsgranskaren.
13.    Kallelsens övriga ärenden behandlas.
14.    Mötet avslutas.

7 § Följande ärenden behandlas på föreningens vårmöte 

Följande ärenden behandlas på föreningens vårmöte:

1.    Mötet förklaras öppnat.
2.    Mötet väljer en ordförande. Mötets ordförande utser en sekreterare.
3.    Mötet väljer två protokolljusterare och två rösträknare.
4.    Mötet konstateras lagenligt och beslutsfört.
5.    Mötet beslutar om icke-medlemmars rätt att närvara och uttala sig.
6.    Mötets arbetsordning godkänns.
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse föredras.
8.    Budgeten samt revisionsberättelsen föredras.
9.    Budgeten fastställs och styrelsen och andra ansvariga förklaras ansvarsfrihet.
10.   Valutskottets medlemmar väljs i ställe för dem som står i tur att avgå.
11.   Kallelsens övriga ärenden behandlas.
12.   Mötet avslutas.

8 § Valutskottet 

I valutskottet som bereder valet av styrelsens ordförande och styrelsemedlemmar sitter sex medlemmar som väljs för två år i taget. Dessa bör vara ordinarie medlemmar i föreningen. En medlem som står i tur att avgå kan återväljas så, att den sammanlagda verksamhetstiden är högst fyra år.

Valutskottet väljer en ordförande och en viceordförande internt för ett år i taget. Föreningens verksamhetsledare fungerar som sekreterare för valutskottet.

Valutskottet bereder föredragningslistan för höstmötet, där alla valbara kandidater presenteras tillsammans med utskottets egna rekommendationer med motiveringar.

9 § Föreningens styrelse

Styrelsen handhar föreningens ärenden. Till styrelsen hör, utöver ordföranden, som väljs av höstmötet för tre år i taget, en styrelse med nio medlemmar som väljs för tre år i taget.

Ordförande eller medlem som står i tur att avgå kan återväljas, så att både styrelsemedlemmens och ordförandes verksamhetsperiod är högst nio år. Ordförandens verksamhetsperiod som styrelsemedlem räknas inte med i hans period som ordförande.
Av styrelsemedlemmarna står tre i tur att avgå varje år.

Styrelsen väljer en viceordförande internt. Föreningens verksamhetsledare fungerar som sekreterare. Styrelsen väljer kassör.

Styrelsen sammanträder när ordföranden sammankallar den, eller då ordföranden är förhindrad, när viceordföranden sammankallar den. Styrelsen ska också sammankallas då minst tre styrelsemedlemmar så kräver.

Styrelsen är beslutsför, när minst hälften av dess medlemmar, inräknat ordföranden eller viceordföranden är närvarande.

Ärenden avgörs med enkel majoritet vid omröstning. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandes röst, vid val lottdragning.

Till styrelsens uppgift hör
1.   att sammankalla och bereda föreningens möten samt verkställa besluten,
2.   att bevaka medlemmarnas intressen,
3.   att förvalta föreningens  egendom samt besluta om anskaffningar, försäljning och pantsättning,
4.   handha föreningens ekonomi,
5.   godkänna föreningens medlemmar och avskeda medlemmar som brutit mot stadgarna,
6.   besluta om stipendier och dela ut priser och utdelningsmotiveringar för dessa,
7.   besluta om grundandet av utskott och arbetsgrupper samt välja medlemmar till dessa.
8.   anställa och avskeda verksamhetsledare och annan kontorspersonal,
9.   övervaka föreningskontorets verksamhet 
samt
10.  att representera föreningen. 

10 § Styrelsens arbetsutskott och dess möten

Styrelsens arbetsutskott utgörs av styrelseordföranden, viceordföranden och en annan medlem, utsedd av styrelsen. I arbetsutskottets möten deltar förutom verksamhetsledaren och en eller två personer från föreningens kanslipersonal. Styrelsen kan vid behov ändra arbetsutskottets sammansättning under verksamhetsåret.

Arbetsutskottet har alltid möte före styrelsen sammanträder. Föredragningslistan för arbetsutskottets möten skickas till styrelsens medlemmar. Mötena protokollförs inte.

Arbetsutskottet kan fatta beslut i frågor som styrelsen har befullmäktigat till. När arbetsutskottet fattar beslut, förs det in i styrelsens följande mötes föredragningslista och bokförs antingen för kännedom eller för att bestyrkas.

11 § Styrelsens arbetsutskotts uppdrag

Styrelsens arbetsutskott har som uppgift att

1.   bereda ärenden som ska behandlas av styrelsen,
2.   ge idéer till föreningens verksamhet,
3.   stöda verksamhetsledaren i skötseln av föreningens ärenden 
samt
4.   stöda arbetet på kontoret.

12 § Rätt att teckna föreningens namn

Ordföranden och viceordföranden kan tillsammans, eller var för sig tillsammans med verksamhetsledaren teckna föreningens namn. En person som är utsedd av styrelsen har också rätt att teckna föreningens namn.

13 § Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska överräcka bokslutet med tillhörande handlingar till revisorn och verksamhetsgranskaren senast en månad före vårmötet.

14 § Stadgeändringar och föreningens upplösning 

Beslut om stadgeändringar och föreningens upplösning ska göras  på föreningens möte med minst tre fjärde delars majoritet av de avlagda rösterna. 

I möteskallelsen bör nämnas att stadgeändringar eller föreningens upplösning kommer att behandlas på mötet.

När föreningen upplöses ska de medel föreningen har användas för att befrämja dess mål på det sätt mötet beslutar vid upplösningen.

15 § Stadgarna träder i kraft

De här stadgarna träder i kraft omedelbart när föreningsregistermyndigheterna har godkänt dem. Styrelsen har fullmakt att göra språkliga och formella korrigeringar som myndigheterna föreslår.

Godkänt vid vårmötet den 25.3.2017, Patent- och registerstyrelsens stadgeändringar den 22.5.2017