Prispolitik

1. Finlands facklitterära författare rf delar ut följande pris, som vart och ett har egna utdelningsanvisningar:

Warelius-priset 12 000 euro, högst 2 pris/år
Tietopöllö-priset 8 000 euro, högst 1 pris/år
Fackboksförfattarpris 8 000 euro, flera pris per år
Läroboksförfattarpris 8 000 euro, flera pris per år

Dessutom deltar föreningen i finansieringen av Finlands bokstiftelses Fack-Finlandia-pris och Finlands tolk- och översättarförbund rf:s J. A. Hollo-pris.

2. Föreningens styrelse beslutar om föreningens prispolitik.

Styrelsen kan tillsätta en prisnämnd för ett år åt gången. Prisnämnden beslutar om beviljandet av föreningens Warelius- och Tietopöllö-pris.

3. Syftet med Finlands facklitterära författare rf:s pris är att

  • belöna meriterade fackboksförfattare samt visa erkänsla för en mångårig och mångsidig fackboksproduktion,
  • göra facklitteraturen och lärobokslitteraturen känd bland den stora allmänheten och aktörerna i bokbranschen samt uppmuntra fackboks- och läroboksförfattarna att upprätthålla sin yrkeskunskap och nivån på sina böcker,
  • göra föreningen och dess syften kända,
  • vill föreningen framhålla kunskapens betydelse och öka uppskattningen av facklitterära verk.

4. Finlands facklitterära författare rf vill nå dessa syften genom att

  • offentliggöra sina pris synligt vid prisutdelningar,
  • informera om prisen bland annat i pressen, medlemscirkuläret och på föreningens webbplats,
  • ställa ut premierade fackböcker på bokmässor, bokutställningar och andra motsvarande platser,
  • be premierade fackboksförfattare presentera sina verk bland annat vid föreningens evenemang och vid bokbranschens publika evenemang,
  • fästa särskild vikt vid proceduren för valet av böcker som premieras och vid prismotiveringarna.

WARELIUS-PRISET

Finlands facklitterära författare rf har delat ut Warelius-priset sedan 1985. Med detta pris vill föreningen hedra minnet av Antero Warelius (1821–1904), som var banbrytare inom facklitteraturen i Finland.

1. Finlands facklitterära författare rf delar årligen ut ett facklitterärt pris som bär namnet Warelius-priset. Priset delas ut på litteraturevenemanget Vanhan kirjallisuuden päivät i Sastamala, om inte annat avtalas.

2. Warelius-priset ges till en facklitterär författare med en långvarig och förtjänstfull verksamhet eller till en författare som har haft ett betydande inflytande på facklitteraturen i Finland. Av verken krävs en åskådlig och intressant framställning, ett tillförlitligt, mångsidigt och aktuellt innehåll samt en djupgående sakkunskap i ämnet.

3. Prissumman är 12 000 euro.

4. Det förutsätts att pristagaren samtycker till att Finlands facklitterära författare rf kan presentera pristagarens verk på fackboksutställningar, i medier och på föreningens webbplats inom gränserna för upphovsrättslagen.

5. Finlands facklitterära författare rf:s styrelse eller en av den tillsatt prisnämnd fattar beslut om beviljandet av priset.


TIETOPÖLLÖ – ETT PRIS TILL FÖRFATTARE AV FACKBÖCKER FÖR BARN OCH UNGDOM

1. Finlands facklitterära författare rf delar ut ett facklitterärt pris som bär namnet Tietopöllö.

2. Priset till författare av fackböcker för barn och ungdomar ges till en fackboksförfattare eller en grupp av författare, som under en längre tid och förtjänstfullt har publicerat fackböcker för barn och ungdomar. I specialfall kan priset också ges för ett aktuellt facklitterärt verk som riktar sig till barn och ungdomar. Av verken krävs ett framställningssätt som går hem hos barn och ungdomar, ett tillförlitligt och mångsidigt innehåll samt en estetiskt tilltalande layout.

3. Prissumman är 8 000 euro om inte föreningens styrelse beslutar annat. Priset kan också delas mellan flera pristagare.

4. Det förutsätts att pristagaren samtycker till att Finlands facklitterära författare rf kan presentera pristagarens verk på fackboksutställningar, i medier och på föreningens webbplats inom gränserna för upphovsrättslagen.

5. Finlands facklitterära författare rf:s styrelse eller en av den tillsatt prisnämnd fattar beslut om beviljandet av priset.


FACKBOKSFÖRFATTARPRIS OCH LÄROBOKSFÖRFATTARPRIS

Finlands facklitterära författare rf har delat ut Finlands facklitterära författare rf:s hederspris sedan 1985. Bland pristagarna finns både arbetsgrupper och enskilda författare av fackböcker och läroböcker.

1. Finlands facklitterära författare rf delar årligen ut Fackboksförfattarpris och Läroboksförfattarpris. Prisen delas ut vid föreningens årsmöte, bokbranschens evenemang eller särskilda prisutdelningar.

2. Fackboksförfattarpriset ges till en medlem av föreningen som erkänsla för en omfattande och förtjänstfull produktion av fackböcker.

Läroboksförfattarpriset ges till en medlem av föreningen som erkänsla för en omfattande och förtjänstfull produktion av läroböcker.

Prisen kan också ges för en särskilt förtjänstfull dagsaktuell fack- eller lärobok eller fack- eller läroboksserie.

3. Prissumman är 8 000 euro om inte föreningens styrelse beslutar annat. Priset kan också ges medlemmarna i en arbetsgrupp.

4. Det förutsätts att pristagaren samtycker till att Finlands facklitterära författare rf kan presentera pristagarens verk på fackboksutställningar, i medier och på föreningens webbplats inom gränserna för upphovsrättslagen.

5. Finlands facklitterära författare rf:s styrelse fattar beslut om beviljandet av prisen.


PRIS FÖR FRÄMJANDE AV FACKLITTERATUR

Priset delades ut första gången 2010.

1. Priset för främjande av facklitteratur ges till en person som på ett förtjänstfullt sätt har arbetat för facklitteraturen och de facklitterära författarnas ställning. Mottagaren av priset behöver inte vara medlem av föreningen.

2. Prissumman är 6 000 euro om inte föreningens styrelse beslutar annat. Priset delas ut vid behov, inte nödvändigtvis varje år.

3. Det förutsätts att pristagaren samtycker till att Finlands facklitterära författare rf kan presentera pristagarens verk på fackboksutställningar, i medier och på föreningens webbplats inom gränserna för upphovsrättslagen.

4. Finlands facklitterära författare rf:s styrelse fattar beslut om beviljandet av priset.

 

Godkänt av styrelsen den 9.2.2017