Medlemskriterier

I stadgarna för Finlands facklitterära författare rf föreskrivs bland annat följande om föreningens medlemmar (3 §):

Såsom medlem i föreningen kan godkännas en privatperson som ensam eller tillsammans med andra har publicerat ett uppslagsverk.

Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen.

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Föreningsmötet kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte följer dessa stadgar eller har handlat i strid med föreningens syften. Styrelsen kan utesluta en medlem om denna har underlåtit att fullgöra sina förpliktelser som medlem.

Finlands facklitterära författare rf:s styrelse antar nya medlemmar och fäster därvid speciellt vikt vid följande omständigheter:

1. En medlemskandidat har publicerat minst två fackböcker (à cirka hundra tryckta sidor) eller en fackbok av stort omfång eller andra digitala, audiovisuella o. dyl. facklitterära verk, vars omfång motsvarar ovan nämnda tryckta sidor.

2. Verket har en kommersiell förläggare eller en förläggare som handhar allmän distribution.

3. Verket har ISBN-nummer (tryckt verk) eller andra nödvändiga identifikationsuppgifter (digitalt verk, nätpublikation).

4. Medlemskandidaten står antecknad som verkets upphovsman eller författare på verkets titelblad eller i förteckningen över upphovsmän.

5. Verket är eller har varit allmänt till försäljning eller kan skaffas på annat sätt.

6. Om det är fråga om samlingsverk, läroböcker o.dyl. med flera författare bör medlemskandidaten påvisa sin arbetsinsats i hela verket. Artiklar som publicerats i allmänna fackböcker (t.ex. uppslagsverk) ger rätt till medlemskap, om det sammanlagda omfånget överstiger kraven i punkt 1.

7. Verket klassas till sitt innehåll som facklitteratur eller läromedelslitteratur.

8. En medlemskandidat sänder på begäran sina verk till styrelsen för påseende och ger sitt samtycke till att styrelsen vid behov ber om ett expertutlåtande över hans eller hennes medlemskap.

9. En medlemskandidat förbinder sig att arbeta för Finlands facklitterära författare rf:s mål och syften.


16.2.2011