Lausunnot

28.12.2020 Lausunto näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä (selaa sivua alemmas ja avaa kohta "Lausunnonantajien lausunto"

27.8.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

12.6.2020 Lausunto luonnoksesta hallituksen esityseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi

28.2.2020 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselystä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

16.11.2018 Lausunto arvonlisäverolain 85 a § muuttamisesta

11.9.2018 Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain muuttamisesta

27.4.2018 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (lukemisestedirektiivin kansallinen voimaansaattaminen)

15.1.2018 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle direktiivin (EU) 2017/1564 voimaansaattamiseen liittyvistä kysymyksistä

30.8.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksestä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

3.5.2017 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla COM(2016) 593

14.10.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston VIP-asetukseksi ja -direktiiviksi

16.9.2016 Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta

8.9.2016 Lausunto luonnoksesta kulttuuripoliittiseksi strategiaksi 2025

20.5.2016 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ”panorama-poikkeuksesta”

13.11.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lainauskorvausjärjestelmän uudistamisesta

10.9.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

22.5.2015 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle komission Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle -tiedonantoon