Halvårsstipendium

Facklitterära författare kan ansöka om halvårsstipendier för kreativt facklitterärt arbete i mars med en personlig ansökan.

Ansökningsblanketten och närmare ansökningsanvisningar hittar du på presentationssidan av vårens stipendier här.


Vem kan få ett halvårsstipendium?

Stipendiet kan beviljas en sökande som tidigare ensam eller som medlem i en grupp har skrivit ett facklitterärt verk. En avhandling räknas som ett facklitterärt verk. Mera information om facklitterära genrer hittar du här

Halvårsstipendier beviljas för cirka ett halvt år för kreativt facklitterärt skrivande på heltid. Stipendiemottagaren får inte förvärvsarbeta under den tiden. Stipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna under tiden skrivarbetet pågår. 

Arbetet under en halvårsperiod ska helt utföras efter att stipendiet har betalats ut. Stipendiemottagaren ska dessutom ansöka om pensionsförsäkring för den tiden då arbetet pågår på LPA och uppfylla LPS:s kundvillkor. LPA:s kunder måste vara 18–68 år gamla och de får inte lyfta ålderspension.

Personer som lyfter deltidspension eller förtida ålderspension bör observera att halvårsstipendiet kan utgöra ett hinder för erhållandet av pensionen. Det lönar sig alltså att kolla på förhand hur ett eventuellt stipendium påverkar pensionens storlek.

I vissa undantagsfall kan styrelsen bevilja ett stipendium för kreativt facklitterärt arbete på deltid för en längre tid än ett halvt år. 

Om sökanden har fått ett stipendium av Finlands facklitterära författare tidigare, är förutsättningen för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. Stipendieredovisningen görs först då det projekt som fått stöd har publicerats som fackbok eller -böcker eller när du har lämnat det färdiga manuskriptet enligt överenskommelse och bevisligen till ditt förlag. Mera information om redovisningen hittar du här

Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlat in, och därför är fullmakten ett viktigt kriterium när stipendier beviljas. De Kopiosto-fullmakter som tidigare lämnats till föreningen är i kraft. Mera information om hur du lämnar en fullmakt hittar du här

För vilka ändamål beviljas stipendiet inte? 

Halvårsstipendier beviljas inte för skönlitterärt arbete, akademisk forskning, video- eller filmmanus, tidningsartiklar, redaktionellt arbete, illustrationer, grafisk planering, ombrytning, översättning, tryckkostnader, arvoden till utomstående skribenter, fotografering, resekostnader eller andra kostnader som föranleds av själva skrivarbetet.