Tips för sökande av stipendier

Minneslista för ansökan om vårens och höstens stipendier 

 1. Ansök om stipendiet personligen. Föreningen beviljar inte stipendier för arbetsgrupper eller samfund. 
 2. Kontrollera i anvisningarna för de bägge perioderna när det eventuella stipendiet betalas ut. Ditt kreativa facklitterära arbete måste fortsätta efter att stipendiet har betalats ut. Vårens stipendier betalas ut i juni, höstens stipendier i december. 
 3. Innan du börjar fylla i ansökningsblanketten i webbtjänsten bekanta dig med blankettens utförliga ifyllningsanvisningar. 
 4. Fastställ målgruppen för det verk du har skrivit och motivera varför det är viktigt för målgruppen. 
 5. Beskriv och motivera i din arbetsplan ditt manuskriptprojekt, dess bakgrund, sakinnehåll, syfte och genomförande. Planen svarar kort och koncist på frågorna: vad, till vem, varför, hur, när, vad är din roll i arbetsgruppen osv.
 6. En klart upplagd och välmotiverad plan som det är möjligt att genomföra är en väsentlig förutsättning för erhållandet av ett stipendium. De levnadskostnader som täcks med stipendiet ska inte specificeras i ansökan.  
 7. Sammanfatta arbetsplanen i din ansökan med högst 3000 tecken inklusive mellanslag. Du kan inte foga till ansökan några bilagor, bilder eller andra länkar, och vi tar inte heller emot sådana per post eller e-post. 
 8. Fyll i blankettens fält omsorgsfullt. Du kan inte längre redigera en ansökan som du har sänt. 
 9. Om du blir tvungen att göra en ny ersättande ansökan, skriv i din arbetsplan: ”Den här ersätter den tidigare skickade ansökan eller ansökningarna”. 
 10. Skicka din ansökan i god tid innan ansökningstiden går ut. Under ansökningstidens sista timmar kan webblanketten fungera långsammare om det finns rusning i tjänsten. 
 11. Kom ihåg att göra en redovisning av ett stipendium som du tidigare fått av föreningen. Förutsättningen för ett nytt stipendium att man gjort en godkänd redovisning av det tidigare stipendiet. 
 12. Stipendierna finansieras med upphovsrättsersättningar som Kopiosto samlat in, och därför är fullmakten ett viktigt kriterium när stipendier beviljas. De Kopiosto-fullmakter som tidigare lämnats till föreningen är i kraft. Mera information om hur du lämnar en fullmakt hittar du här.

De vanligaste orsakerna till att man inte får ett stipendium  

 • Arbetsplanen saknas eller är inte tillräckligt detaljerad.  
 • Sökanden ansöker om ett stipendium för sent till ett nästan slutfört skrivprojekt eller ett projekt som redan har genomförts. 
 • Redovisningen för det föregående stipendiet har inte lämnats in. Föreningen har alltså inte fått veta att det verk som det beviljat ett stipendium för har publicerats. 
 • Sökanden har inte tillräckligt med facklitterär produktion eller de angivna uppgifterna om verket är vaga. Med undantag av stipendier för debutverk och recensioner förutsätts det i höstens och vårens övriga stipendiekategorier tidigare facklitterär produktion. Stipendiemedlen i dessa kategorier är upphovsrättsersättningar som Kopiosto kollektivt samlat in för kopieringen av redan publicerade verk. 
 • Sökanden har redan fått ett stipendium av föreningen för samma ändamål. 
 • Sökanden har fått ett stipendium av föreningen under de två föregående åren. 
 • Sökanden är ett samfund eller en arbetsgrupp. Föreningen beviljar endast personliga stipendier. 
 • Stipendiet har ansökts om för ett ändamål som föreningen inte beviljar bidrag till. Sådana är skönlitterärt skrivarbete, akademisk forskning, översättning, redaktionellt arbete, video- eller filmmanus, arvoden eller andra kostnader till utomstående skribenter, fotografering, illustrationer, grafisk planering och ombrytning samt tryckningskostnader. 
 • Vänligen observera att du kan ansöka om bidrag för utrustning, resor och utbildning av föreningen. Mera information om dessa stipendier med fortlöpande ansökningstid finns här
 • När det finns gott om sökande, kan det hända att alla ansökningar inte får bidrag fast de skulle vara utmärkta.