Apurahojen ja palkintojen verokohtelu


Apurahan voi myöntää julkinen tai yksityinen taho, ja apuraha voidaan myöntää esimerkiksi jotain tiettyä tutkimustarkoitusta varten tai työskentelyapurahaksi kattamaan elinkustannuksia. Apurahan antajalla ja apurahan myöntämistarkoituksella on suuri vaikutus apurahan verotukseen.


Kokonaan verovapaa apuraha

Opetusta, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten saatu apuraha on tuloverolain 82 §:n mukaan kokonaisuudessaan verovapaata, jos sen on myöntänyt Suomen valtio, suomalainen kunta, muu suomalainen julkisyhteisö tai Pohjoismaiden neuvosto.

Julkisyhteisöjä ovat muun muassa valtion korkeakoulut ja Kela, mutta eivät esimerkiksi yksityisoikeudelliset säätiöt tai yhdistykset, kuten Suomen tietokirjailijat ry.

Kirjastoapuraha katsotaan valtiolta tulevaksi apurahaksi, joten se on verovapaata.

 

Osittain verovapaa apuraha

Yksityiseltä taholta saatu apuraha on verovapaata siltä osin, kun se ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta. Vuonna 2017 verovapaa määrä on 20 309,40 euroa.

Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät apurahat ovat tällaisia osittain verovapaita apurahoja. Yhdistyksen myöntämistä apurahoista ei voi tehdä mitään vähennyksiä vaan ne otetaan kokonaisuudessaan huomioon verovapaan määrän täyttymistä laskettaessa.

Selvitettäessä yksityiseltä taholta saadun apurahan veronalaisuutta lasketaan yhteen sekä julkisyhteisöiltä että yksityisiltä tahoilta vuoden aikana saadut apurahat, palkinnot ja stipendit. Mikäli näiden yhteen laskettu summa ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan suuruuden, ylimenevä osa on veronalaista tuloa. Vaikka julkisyhteisöjen myöntämät apurahat ovat verottomia, ne saattavat siis vaikuttaa yksityisen tahon myöntämien apurahojen verotukseen.

Apuraha katsotaan aina sen vuoden tuloksi, jolloin se on nostettavissa. Apurahan nostamisen todellinen ajankohta ei siis vaikuta apurahan verotuskohteluun.

Tietokirjan tekemiseen osallistuu monesti useita eri henkilöitä. Suomen tietokirjailijat ry ei myönnä apurahoja työryhmälle, mutta kukin ryhmän jäsen voi hakea apurahaa itselleen. Jokaisen apurahan saajan on itse vastattava apurahansa verotuksesta.

 

Vähennykset

Apurahan veronalainen määrä lasketaan vähentämällä apurahan kokonaismäärästä niin kutsutut luonnolliset vähennykset. Näitä ovat muun muassa työvälineiden hankinta, ammattikirjallisuus, matkat ja muut tutkimustoimintaan välittömästi liittyvät menot. Vähennyksistä ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa, vaan verottaja ratkaisee asian verovelvollisen selvityksen perusteella tapauskohtaisesti.

Kohdeapurahat on tarkoitettu tietyn kirjalliseen toimintaan liittyvän kohteen, esimerkiksi tietokoneen, rahoittamiseen. Suomen tietokirjailijat ry:n apurahoista kohdeapurahoja ovat laite-, matka-, koulutus- ja työtila-apurahat.  Apurahaan ei voi kohdistaa muita kuluja. Mikäli apuraha ei kata hankinnan kuluja kokonaisuudessaan, ylimenevän osan voi vähentää muista tuloista tulonhankkimiskuluna.

Työskentelyapurahat on tarkoitettu kirjoitustyön aikaisten elinkustannusten rahoittamiseen. Suomen tietokirjailijat ry:n myöntämät apurahat luovaan kirjalliseen työskentelyyn ovat työskentelyapurahoja eikä niihin saa kohdistaa kirjallisen toiminnan menoja. Nämä menot vähennetään muista tuloista.

 

Palkinnot

Palkintoja käsitellään verotuksellisesti lähtökohtaisesti samoin kuin apurahoja. Tuloverolain 82 §:n mukaan valtiovarainministeriö voi kuitenkin hakemuksesta päättää, että tunnustuspalkinto on koko määrältään verovapaata tuloa. Tunnustuspalkinnon verovapautta haetaan valtiovarainministeriön vero-osastolta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus on tehtävä samana vuonna kuin palkinto on myönnetty.

 

Lisätietoja

Yksityiskohtaisia ohjeita apurahojen ja palkintojen verokohtelusta löytyy Verohallinnon syventävästä vero-ohjeesta Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus.