Työttömyysturvasta ja omassa työssä työllistymisestä

 

Työttömyystuen edellytykset

Työttömyysetuuksien saamisen edellytyksenä on, että saaja on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, työnhaku on voimassa ja hakija hakee kokoaikatyötä. Työttömän työnhakijan on vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ns. työttömyysturvan aktiivimallin mukaan täytettävä niin sanottu aktiivisuusedellytys. Työnhakijan aktiivisuutta tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa (vastaa noin kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä). Saadakseen työttömyysetuuden täysimääräisenä työnhakijan on jokaisen 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa.


Omassa työssä työllistyminen

Etuuksien saamisen esteeksi tai työttömyysetuuden menettämisen perusteeksi voi muodostua ns. omassa työssä työllistyminen. Tietokirjan kirjoittaminen voidaan katsoa omassa työssä työllistymiseksi, vaikka tuloja ei sillä hetkellä kirjoittamisesta saisikaan. TE-toimisto selvittää ja lausuu, työllistyykö kirjailija omassa työssään pää- vai sivutoimisesti.

Mikäli TE-toimiston antamassa työvoimapoliittisessa lausunnossa katsotaan, että tietokirjailija työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssään, kirjailija ei ole lainkaan oikeutettu työttömyysetuuteen. Mikäli hänet tulkitaan sivutoimisesti omassa työssään työllistyväksi, etuuden maksaja sovittelee työttömyysetuuden sen mukaan. Työllistyminen katsotaan päätoimiseksi, jos yritystoiminta tai oman työn vaatima työmäärä on niin suuri, että tietokirjailija ei voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Monelle tulee yllätyksenä, että ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa eivät ole yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto, vaan pelkästään toiminnan vaatima työmäärä. Tämä aiheuttaa toisinaan erittäin hankalia tilanteita tietokirjailijoille, jotka saatetaan tulkita päätoimisesti omassa työssä työllistyviksi, vaikka erittäin harva tietokirjailija tai oppikirjailija koskaan elämässään työllistyy kokoaikaisesti kirjailijana alan luonteen takia.

Työ- ja elinkeinotoimiston antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta ei voi valittaa, mutta valituksen voi tehdä työttömyyskassan päätöksestä tai Kelan työvoimapoliittiseen lausuntoon perustuvasta päätöksestä työttömyysturvaa koskien. Annettavaa lausuntoa voidaan myös oikaista TE-toimistossa, mikäli selvityspyynnön seurauksena saadaan tilanteesta uutta tietoa. Koska jokaisen tilanne on erilainen ja päätöksiä tehdään paljon, myös virheellisiä päätöksiä tehdään ja valittaminen voi olla perustelua. Yhdistyksen jäsen voi saada yhdistyksen lakimiehen apua päätöksestä valittamiseen tai muihin työttömyysetuutta koskeviin ongelmatilanteisiin.