Tietokirjailija työntekijänä, yrittäjänä ja apurahansaajana

Suurin osa tietokirjailijoista toimii kirjailijana sivutoimisesta päätoimensa ohessa ja on muuten palkkatyössä, jolloin sosiaaliturva määrittyy pääsääntöisesti palkkatyön tulojen kautta. Yrittäjinä tai freelancereina toimivien tietokirjailijoiden sosiaaliturvaan vaikuttaa yrittäjien eläkelaki (YEL). Apurahansaajien sosiaaliturva puolestaan kuuluu maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin.

Työntekijä

Työntekijöiden sosiaaliturvajärjestelmän perustana ovat työntekijän eläkelaki (TyEL) sekä mm. sairaus- ja tapaturmavakuutukseen liittyvät säädökset, Työnantaja vastaa vakuuttamisesta, työnantaja ja työntekijä jakavat vakuuttamisen kulut. Työntekijän vastuulla olevat vakuutusmaksut peritään suoraan palkasta.

Yrittäjä ja freelancer

Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Omaa yritystä ei vaadita siihen, että henkilö katsotaan yrittäjäksi eikä yrittäjän määritelmä sosiaaliturvajärjestelmässä muutoinkaan vastaa täysin muun muassa yleiskielistä tai verotuksellista yrittäjämääritelmää. Tietokirjailija voidaan tietyissä tilanteissa katsoa yrittäjäksi kirjallisen työskentelynsä perusteella.

Yrittäjän ja freelancerin sosiaaliturvajärjestelmän perustana on yrittäjän eläkelaki (YEL). Yrittäjällä ja freelancerilla on velvollisuus itse huolehtia oman sosiaaliturvansa järjestämisestä ja sen kustannuksista. Velvollisuus ottaa YEL-vakuutus on, mikäli yritystoimintaa harjoitetaan vähintään neljän kuukauden ajan ja työpanoksen arvo on yli 7 645,35 euroa vuodessa (vuonna 2017). YEL-vakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä ja työtulon suuruus.

Apurahansaaja

Apurahansaajan sosiaaliturvajärjestelmän perustana on maatalousyrittäjien eläkelaki (MyEL). Apurahansaajan täytyy itse huolehtia oman sosiaaliturvansa järjestämisestä ja sen kustannuksista. Apurahansaajalla on velvollisuus rekisteröityä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) järjestelmään, jos apurahalla työskentely kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta, tapahtuu pääsääntöisesti Suomessa ja yksittäinen apuraha on määrältään vähintään 1274,21 euroa (vuonna 2017).Työtulo määrää sosiaalietuuksien tason

Sosiaalietuuksien määrään ja saamiseen vaikuttaa niin sanottu työtulo, jolle on oma laskentatapansa niin työsuhteisen, yrittäjän kuin apurahansaajankin kohdalla.

Työntekijän työtulo

Työntekijän työtulo saada verotuksessa vahvistetusta työtulosta, joka on tarkistettu palkkakertoimella.

Yrittäjän työtulo

Yrittäjän työtulon määrittelee yrittäjä itse. Työtulon tulisi vastata hänen työpanoksensa arvoa ja se lasketaan alasta riippuen hieman eri tavoilla.  Lähtökohtana laskennassa pidetään sitä palkkaa, joka olisi maksettava, mikäli joku toinen vastaavalla ammattitaidolla varustettu henkilö palkattaisiin tekemään yrittäjän työtä.

Eläketurvakeskus on laatinut ohjeet eri toimialoilla yrittäjän työtulon laskemiseksi. Tietokirjailijoiden osalta yrittäjäeläkkeen perusteena olevan työtulon määrittelemiseksi tulee arvioida, mikä osuus kirjoittajantyöstä saaduista tuloista on yrittäjätyötuloa. Tällöin on arvioitava, kuinka paljon aikaa kirjoitustyöhön käytetään. Esimerkiksi, jos kirjoitustyöhön käytetään keskimäärin 10 tuntia viikossa, on vuosityöaika noin 520 tuntia. Tuntipalkan määrittäminen voidaan suorittaa vertaamalla työtä saman koulutuksen ja ammattipätevyyden saaneen kunnan tai valtion virkamiehen tai yliopistotutkijan tai kustannustoimittajan tuntipalkkaan. Näin saatua arviota voidaan pitää tietokirjailijan yrittäjäeläkkeen perusteena olevana työtulona.

Apurahansaajan työtulo

Apurahansaajan työtulo lasketaan myönnetyn apurahan määrästä vähentämällä ensin mahdolliset vähennykset. Tämä erotus jaetaan työskentelypäivien määrällä ja näin saatu osamäärä kerrotaan vielä luvulla 360. Lisätietoa ja laskuesimerkki kohdassa Apurahansaajan sosiaaliturva.