Eläkkeistä

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää eläkejärjestelmää: työeläkkeet (ansiotyöstä ja yrittäjätoiminnasta kertyvät eläkkeet) sekä kansaneläkkeet (toimeentulon turvaamiseksi yhdessä takuueläkkeen kanssa). Eläkkeitä voi kertyä useammalla eri perusteella, eri järjestelmien kautta.  

Työeläke muodostuu kaikista työansioista, joista on maksettu työeläkemaksu. Tietokirjailijalla tällaista tuloa voivat mahdollisesta päätoimesta saatavan palkkatulon ohella olla esimerkiksi Lukukeskuksen palkkiot.

Yrittäjän eläke muodostuu yrittäjän itse ilmoittamansa työtulon perusteella.

Apurahansaajan eläke muodostuu apurahoista laskettavan työtulon perusteella.

Tietokirjailijana toimiminen eläkkeellä

Moni asiantuntija ryhtyy tietokirjailijaksi tai aktivoituu jälleen kirjoittamaan eläkkeelle jäätyään. Kirjoittamisesta saatujen tulojen vaikutus eläkkeeseen sekä mahdolliset rajoitukset ansioiden suuruudelle riippuvat siitä, millaisella eläkkeellä kirjoittaja on.

Vanhuuseläkettä saava voi kirjoittaa tietokirjoja ilman rajoituksia, samoin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä oleva henkilö. Työnteon määrää ja siitä saatavia ansioita ei ole rajoitettu millään tavalla. Työtulot vaikuttavat kuitenkin eläkkeen verotukseen sekä mahdolliseen asumistukeen.

Mikäli henkilölle on myönnetty osa-aikaeläke ennen 1.1.2017 voimaan tullutta eläkeuudistusta, tällöin häntä sitovat osa-aikaeläkkeen tulorajat. Osa-aikatyöstä on ansaittava 35–70 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta. Ansioraja on ehdoton eli tulojen tulee mahtua näiden rajojen sisään. Tekijänoikeuskorvauksia ei lasketa osaksi työansioita.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan tietokirjailijan kirjoitus- ja ansaintamahdollisuuksia on rajattu tietyillä ansiorajoituksilla.

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi tehdä vähän ansiotyötä. Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa saa ansaita 40 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 834,52 euroa (vuonna 2020) kuukaudessa. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksessä ilmoitetaan henkilökohtainen ansaintaraja osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollessasi saa ansaita enintään 60 % eläkettä edeltävästä keskiansiosta, tai vähintään 834,54 euroa (vuonna 2020) kuukaudessa.

Jos työkyvyttömyyseläkkeellä oleva ryhtyy työhön, työskentelystä tulee ilmoittaa Kelaan ja työeläkelaitokselle. Jos työansiot ylittävät ansiorajan, eläke voidaan jättää lepäämään. Lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi. Jos työssäkäynti loppuu, työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu eläkkeensaajan pyynnöstä.

Päivitetty 16.1.2020