Yrittäjän ja omassa työssä työllistyvän työttömyysturva

Julkaistu 27.1.2016

Loppuvuodesta 2015 kulttuurialan järjestöissä heräsi huoli lakiesityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi (HE 94/2015). Alalla, jossa moni on käytännössä omassa työssä työllistyvä, pelättiin, että lakiesitys johtaisi jatkossa useammissa tapauksissa työttömyysturvan ulkopuolelle jäämiseen.

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä (laki 30.12.2015/1654) työttömyysturvalain 6 §:ssä määritellään nyt yrittäjä viittaamalla yrittäjän eläkelain (YEL) ja maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) yrittäjyyden määritelmään.

Yrittäjän eläkelain 3 §:n mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Tällaista henkilöä pidetään siis yrittäjänä myös työttömyysturvajärjestelmässä. Näihin kuuluvat myös omassa työssä työllistyvät. Esimerkiksi apurahatyöskentely elinkustannuksiin tarkoitetun apurahan turvin on yksi omassa työssä työllistymisen muoto.
 

Työttömyysturvan edellytykset

Työttömyysturvan edellytykset eivät ole lainmuutoksesta huolimatta muuttuneet. Samoin kuin edellisen lain aikana, olennaisinta on yhä päätoimisen ja sivutoimisen yrittäjyyden määrittely. Työttömyystilanteessa ratkaisun siitä, onko henkilö päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä, tekee TE-toimisto. TE-toimisto selvittää, onko työttömyysturvan hakija työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä, ja työllistyykö hakija yrittäjänä pää- vai sivutoimisesti. TE-toimisto selvittää myös omassa työssä työllistyvän osalta, työllistyykö hän omassa työssään pää- vai sivutoimisesti. Selvityksen jälkeen TE-toimisto antaa maksajaa sitovan lausunnon asiassa.

Työttömyysetuuteen ei ole oikeutta, jos työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Työllistyminen on päätoimista, jos yritystoiminta tai oman työn vaatima työmäärä on niin suuri, että hakija ei voi vastaanottaa kokoaikatyötä. TE-toimisto tutkii siis kokonaisharkinnassa sitä, onko henkilö työmarkkinoiden käytettävissä. Ratkaisevaa arvioinnissa on toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto.

Jos TE toimisto katsoo, että hakija on sivutoiminen yrittäjä, etuuden maksaja ottaa huomioon yritystoiminnan tulot ja tällöin työttömyysetuus maksetaan soviteltuna. Oikeus työttömyysturvaan siis säilyy, mutta tulot vaikuttavat maksettavan etuuden määrään. Sovittelussa yritystoiminnan tulot huomioidaan lähtökohtaisesti verotietojen mukaan.
 

Sivutoiminen ja päätoiminen yrittäjyys

Sivutoimista ja päätoimista yrittäjyyttä arvioidaan TE-toimistoissa työ- ja elinkeinoministeriön antaman ohjeistuksen mukaan. Yritystoiminta tai oma työ katsotaan ohjeistuksen mukaan sivutoimiseksi ainakin silloin, kun henkilö on ollut vähintään kuusi kuukautta yritystoimintaan tai omaan työhön liittymättömässä kokoaikatyössä, joka voi olla myös saman alan työtä. Yritystoiminta tai oma työ voidaan katsoa sivutoimiseksi myös silloin, jos palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt yritystoiminnan tai oman työn aikana. Myös opiskelu voi osoittaa yritystoiminnan tai oman työn sivutoimiseksi.

Ongelmia hakijat ovat kohdanneet useimmiten siitä syystä, että kaikki TE-toimistot eivät ole tulkinneet edellytyksiä yhdenmukaisesti. Tulkinnat yrittäjyyden päätoimisuudesta saattavat vaihdella nykyisenkin lain aikana. Jos on saanut omassa asiassaan vääränlaisen päätöksen, ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteys päätöksen tehneeseen virkailijaan ja selittää, miksi päätös on väärä. Päätöksestä voi myös valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja vielä vakuutusoikeuteen. Työttömyysturvalain soveltamisen valvonta on vuoden alusta alkaen siirretty keskitetysti Uudenmaan ELY-keskukselle.

Vaikka lain myötä yrittäjän työttömyysturva ei siis ole heikentynyt, on sivutoimisena yrittäjänä toimiessa hyvä olla tarkkana. Tulkinta yrittäjyyden päätoimisuudesta voi johtaa siihen, että palkansaaja, joka on perustanut sivutoimisen yrityksen, saattaa työttömäksi jäädessään menettää oikeutensa työttömyysturvaan. Erityisen ikävä tilanne voi olla sellaisen palkansaajan kohdalla, joka olisi ollut oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla on YEL- tai MYEL-vakuutus, työttömyysetuuden saaminen päätoimisen työskentelyjakson päätyttyä edellyttää vakuutuksesta luopumista. Yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä tehdyt keikkatyöt täytyy lopettaa, jotta hakija saisi työttömyysetuuksia. Lainsäädäntö, joka jättää tulkintakäytännölle paljon liikkumavaraa, nostaa kynnystä sivutoimisen yritystoiminnan kokeilemiseen tai keikkaluontoisen työn vastaanottamiseen. Suomen tietokirjailijat ry:n mukaan palkansaajan tulisi pystyä siirtymään yrittäjäksi ja yrittäjän palkansaajaksi ilman suurempia ongelmia.

Työelämässä ihmiset saattavat nykyään työskennellä useissa eri rooleissa samanaikaisesti. Toimeksiannot voivat olla lyhyitä ja henkilön tilanne voi vaihtua yrittäjästä palkansaajaksi ja työttömäksi työnhakijaksi jopa saman päivän aikana. Luovilla aloilla tämä on ollut todellisuutta jo vuosikausia, mutta ilmiö koskettaa työelämää kokonaisuutena yhä laajemmin.

Kirjoittaja kiittää Suomen tietokirjailijoita ajastaan yhdistyksessä ja siirtyy neuvomaan asiakkaita jatkossa Tekniikan akateemiset TEKin palvelukseen. Yrittäjien sosiaaliturva-asiat ovat työn alla jatkossakin.

Anna Kallio
Yhdistyksen lakimies