Elämäkertahankkeen juridiikkaa, osa 2

Julkaistu 21.8.2018

Kirjallisen sopimisen tärkeys

Jos elämäkertahankkeelle on saatu kustannussopimus jo ennen elämäkerran työstämisen aloittamista, elämäkerran sisällöstä, tyylistä, aikatauluista yms. keskustellaan todennäköisesti kustannussopimusneuvottelujen yhteydessä ja asioista sovitaan kustannussopimuksessa. Toisinaan elämäkertahanke lähtee kuitenkin liikkeelle elämäkerturin ja kohteen välisestä ajatuksesta, jolloin elämäkerturin ja kohteen välillä on syytä sopia yhteistyön sisällöstä.

Lähtökohtaisesti elämäkerturina toimivan kirjailijan ja elämäkerran kohteen tekemä suullinen sopimus elämäkerran tekemisestä tai jopa osapuolten yhteiseen toimintaan perustuva, niin sanottu hiljainen eli konkludenttinen sopimus on oikeudellisesti pätevä. Ehdoton suositus kuitenkin on, että kaikenlaisista yhteistyöprojekteista sovitaan kirjallisesti ennen työskentelyn aloittamista.

Kun yhteistyön sisällöstä on sovittu kirjallisesti ennen elämäkerran työstämisen aloittamista, voidaan varmistaa, että osapuolilla on samanlainen käsitys yhteistyön sisällöstä ja noudatettavista pelisäännöistä. Kirjallinen sopimus on omiaan ennaltaehkäisemään ristiriitojen syntymistä osapuolten välille.

Ennen työskentelyn aloittamista osapuolten olisi hyvä yhteisesti määritellä esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla, mitä elämäkertaa koskevalla sopimuksella tavoitellaan: Minkälainen elämäkerta on tarkoitus tehdä? Kuuluuko elämäkerrassa kohteen ääni vai elämäkerturin oma ääni? Minkälaiseen aineistoon perustuen elämäkerta tehdään? Keitä elämäkertaa varten haastatellaan elämäkerran kohteen lisäksi? Miten laaja tarkastusoikeus elämäkerran kohteella on tekstiin? Kenellä viime kädessä on hyväksymisoikeus tekstiin? Missä aikataulussa hanke etenee?

Miten kirjailijan ansaintalogiikka rakentuu?

Kirjailijan kannalta eräs keskeisimmistä seikoista kirjahankkeissa liittyy kirjan tekemisen taloudelliseen puoleen. Kirjailijan tulonmuodostus elämäkertahankkeessa voi muodostua eri tavoin riippuen siitä, toimiiko kirjailija elämäkerran kohteen tai muun tilaajatahon toimeksiannosta vai ei. Toimeksiannosta tapahtuvassa elämäkertahankkeessa tilaaja yleensä maksaa elämäkerturille sovitun mukaisen kirjoituspalkkion. Mikäli elämäkerta tehdään tilaustyönä, on sopimuksessa tärkeä määritellä palkkion suuruus ja maksuaikataulu.

Kirjoittajalähtöisessä elämäkertahankkeessa kirjailijan ansaintalogiikka voi olla rakennettu sille pohjalle, että kirjoittaja saa mahdollisten kirjoitustyöhön myönnettyjen apurahojen lisäksi elämäkerran kustantajan maksamat tekijänpalkkiot. Tekijänpalkkio kuuluu lähtökohtaisesti kirjailijalle tekijänoikeuden haltijana, mutta mahdollista on sopia, että tietty osuus tekijänpalkkiosta maksetaan elämäkerran kohteelle.

Miten erimielisyydet ratkaistaan?

Kirjallisella sopimuksella tietokirjailija turvaa oman selustansa mahdollisten erimielisyyksien varalta. Kun osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittu kirjallisesti, jää erilaisille käsityksille ja epäselvyyksille osapuolten välisessä suhteessa vähemmän sijaa. Kirjailijan on helpompi vedota omien oikeuksien turvaamiseksi kirjalliseen sopimukseen kuin jouduttaessa sana vastaan sana -tilanteeseen. Kirjallisessa sopimuksessa on hyvä sopia myös siitä, miten osapuolten väliset erimielisyydet ratkaistaan – jos niihin yhteisesti sovituista pelisäännöistä huolimatta joudutaan.

Ensimmäisessä osassa käsitellään mm. kunnianloukkausta ja yksityisyyden suojaa.

Satu Lundelin, yhdistyksen lakimies