Luovutettavat oikeudet

Tekijänoikeus syntyy aina teoksen luoneelle henkilölle. Tekijä voi sopia teokseensa liittyvien oikeuksien käytöstä muiden kanssa, esimerkiksi solmimalla kustantajan kanssa kustannussopimuksen. Perinteisesti kustannussopimuksella on luovutettu kustantajalle yksinoikeus julkaista ja levittää teosta painettuna kirjana suomen kielellä ja kaikki muut taloudelliset hyödyntämisoikeudet ovat jääneet tekijälle. Tekniikan kehittyessäteosten taloudelliset hyödyntämistavat moninaistuvat koko ajan. Nykymuodossaan kustannussopimukset pitävätkin usein sisällään hyvin monenlaisia teoksen hyödyntämismuotoja, joten tekijän on tärkeää aina varmistua siitä, mitä oikeuksia hän on luovuttamassa. Kustantajaa tulee tarvittaessa pyytää selventämään, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisellä julkaisumuodolla. Sopimusta on aina tulkittava suppeasti eli tekijän ei katsota luovuttavan mitään muita oikeuksia kuin vain ne, mistä on nimenomaisesti sovittu kustantajan kanssa.

Eri julkaisumuodoista ei ole välttämätöntä solmia erillisiä kustannussopimuksia, mutta julkaisumuotoihin liittyvät erityispiirteet tulisi ottaa huomioon kustannussopimuksessa. Esimerkiksi oikeuksien palautumiseen ja tekijänpalkkioon liittyvät sopimusehdot kannattaa muotoilla eri tavoin eri julkaisumuotojen osalta.
Tietyissä tilanteissa voi olla perusteltua luovuttaa kustantajalle ainoastaan nk. optio-oikeus neuvotella teoksen julkaisemisesta muita kuin kustannussopimuksessa määriteltyä julkaisutapaa käyttäen tai muilla kielillä kuin suomeksi. Tällöin kustantajalla ei ole automaattisesti oikeutta julkaista teosta toisessa muodossa tai toisella kielellä, mutta tekijä on velvollinen tarjoamaan teoksen julkaisuoikeuksia ensin kyseiselle kustantajalle. Optio-oikeus on perusteltua antaa kustantajalle vain sellaisista julkaisumuodoista, joiden osalta kustantaja harjoittaa kaupallista liiketoimintaa, ja keskinäisen sopimuksen syntymistä voidaan näin pitää todennäköisenä.
Oikeuksia voidaan myös luovuttaa vain määräajaksi. Erityisesti uusien julkaisumuotojen osalta tämä voi olla tekijän kannalta paras ratkaisu. Tällöin tekijällä on mahdollisuus arvioida tietyn ajan kuluttua esimerkiksi sopimuksen kohtuullisuutta ja palkkion määräytymistapaa ja joko päättää sopimus tai neuvotella näitä koskevia ehtoja uusiksi.