Usein kysyttyä

Mitkä kaikki oikeudet tekijä kustantajalle kustannussopimuksella luovuttaa?

Tekijällä on oikeus määrätä teoksen taloudellisista hyödyntämisoikeuksista. Kustannussopimuksella määritetään tekijältä kustantajalle siirtyvien oikeuksien laajuus. Luovutuksen laajuutta koskeva sopimuskohta on hyvin keskeinen ja se kannattaa tarkistaa huolellisesti solmittaessa kustannussopimusta. Kaikki ne oikeudet, joita tekijä ei nimenomaisesti sopimuksessa luovuta, jäävät tekijälle ja hän voi lähtökohtaisesti hyödyntää niitä haluamallaan tavalla. Kustantaja ei siten voi esimerkiksi julkaista teosta sähköisesti, mikäli kustannussopimuksessa kustantajalle on luovutettu vain oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa niitä yleisön saataviin painettuna kirjana.
 
Perinteisesti tekijä luovuttaa kustannussopimuksella kustantajalle oikeuden painamalla valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa niitä yleisön saataviin suomen kielellä. Tekijä voi luovuttaa kustantajalle myös oikeuden julkaista teos esimerkiksi sähköisenä julkaisuna tai äänikirjana tai teoksen käännösoikeudet. Näistä kaikista tulee kuitenkin sopia nimenomaisesti. Erilaisiin julkaisumuotoihin liittyvät omat erityispiirteensä, esimerkiksi tekijänpalkkion suuruus ja oikeuksien palautuminen, jotka tulisi ottaa huomioon kustannussopimuksessa.

Tekijän ei kannata automaattisesti luovuttaa kustantajalle oikeuksia kaikkiin eri julkaisumuotoihin vaan miettiä tarkasti, minkä julkaisumuotojen oikeudet hän haluaa luovuttaa.  Kustannussopimuksessa voi sopia, että esimerkiksi muista kuin painetusta kirjasta sovitaan erikseen myöhemmin. Näin kannattaa menetellä ainakin silloin, kun muiden julkaisumuotojen tuottamaa taloudellista hyötyä on vaikea kustannussopimuksen solmimishetkellä arvioida. Tällöin tekijä voi myöhemmin päättää, minkälaisin ehdoin hän luovuttaa oikeudet esimerkiksi sähköiseen julkaisuun.

Joissain tapauksissa kustantajat kirjaavat sopimusehdotuksiin, että tekijä luovuttaa kustantajalle oikeuden julkaista ja levittää teosta myös tulevaisuudessa mahdollisesti kehitettävissä uusissa julkaisumuodoissa. Tällaista ehtoa ei tulisi hyväksyä. Tekijän tulee kustannussopimusta solmiessaan olla tietoinen siitä, mihin kaikkeen hän luovuttaa oikeudet. Tekijä voi luonnollisesti sopia, että tällaisista oikeuksista sovitaan kustantajan kanssa myöhemmin, kun on selkeää, mitä näillä uusilla julkaisumuodoilla tarkoitetaan.

Mikä on kohtuullinen tekijänpalkkio?

Kustannussopimuksessa tekijänpalkkion määrä on eräs tekijän kannalta keskeisimmistä ehdoista. Suosituksemme mukaan painetuista teoksista tulisi maksaa vähintään 20 % kustantajan saamasta arvonlisäverottomasta myyntihinnasta. Lisäksi suosittelemme tekijänpalkkion porrastamista myyntimäärän mukaisesti (ns. progressiivinen tekijänpalkkio). Tällöin tekijä saisi tietyn kappalemääräisen myynnin ylittävältä osalta suuremman tekijänpalkkion (esimerkiksi perusprosentti + 2 prosenttiyksikköä). 

Sähköisistä julkaisuista tekijänpalkkion tulisi olla vähintään sama. Sähköisten julkaisujen osalta tekijänpalkkion progressio olisi kohtuullista määritellä painettua teosta suuremmaksi eli esimerkiksi aina kymmenen prosenttiyksikköä perusprosenttimäärää suuremmaksi. Tällöin tekijä saisi tietyn kappalemääräisen myynnin ylittävältä osalta tekijänpalkkiona (esimerkiksi perusprosentti + 10 prosenttiyksikköä).

Tarvepainatuksena painetun ns. POD-kirjan osalta tekijkänpalkkion tulisi olla lähtökohtaisesti sama kuin painetun kirjan tekijänpalkkio.

Äänikirjan tekijänpalkkiosuositus on vähintään 15 %.

Saako kustantaja muuttaa teosta?

Tekijänoikeuslain 28 §:n mukaan sillä, jolle tekijänoikeus on luovutettu, ei ole oikeutta muuttaa teosta. Teoksen muuttamiskielto koskee kaikkea teoksen muuttamista, ellei muusta ole sovittu. Esimerkiksi teoksen tai sen osan lyhentäminen tai tekstin järjestyksen muuttaminen on kiellettyä, ellei tekijä ole antanut muuttamiseen lupaa. Normaalin kustannusalan käytännön mukainen kielenhuollollinen ja toimituksellinen työ on kuitenkin sallittua.

Mikäli tekijä on luovuttanut kustantajalle oikeuden julkaista teos useassa eri muodossa, esimerkiksi painettuna teoksena ja äänikirjana, kustantajalla on oikeus tehdä eri julkaisumuotojen edellyttämät tekniset muutokset, kuten aineiston tallennusmuodon muutokset. Teoksen luonnetta ei kuitenkaan saa muuttaa, ellei tekijän kanssa sovita tästä erikseen.

Tekijällä on kuitenkin viime kädessä oikeus päättää, hyväksyykö hän teoksen saattamisen yleisön saataville vai ei.

Mitä kilpailukielto merkitsee tekijän kannalta?

Kustannussopimuksissa sovitaan usein, ettei tekijä saa julkaista sopimuksen voimassa ollessa teosta, jonka voidaan katsoa kilpailevan sopimuksessa tarkoitetun teoksen kanssa. Vaikka kustannussopimuksessa ei olisi mainintaa kilpailukíellosta, tekijää rajoittaa kuitenkin tekijänoikeuslain 37 §, jonka mukaan tekijä ei saa uudelleen julkaista teosta siinä muodossa ja sillä tavoin kuin kustannussopimuksessa on tarkoitettu, ennen kuin painos tai painokset, joiden julkaisemiseen kustantajalla on oikeus, on myyty loppuun.

Mikäli tekijä hyödyntää toisessa teoksessa vain vähäisiä osia aiemmin julkaistusta teoksestaan tai käyttää uudessa teoksessaan samaa rakennetta tai ryhmittelyä, tätä ei voida pitää kilpailukiellon vastaisena kilpailevana teoksena. Ideat, ajatukset ja tieto eivät nauti tekijänoikeussuojaa, joten kilpailukieltoa ei voida ulottaa kohtuuttoman laajalle.

Tekijän on syytä tarkastaa, ettei ehto rajoita esimerkiksi hänen oikeuttaan käyttää teoksen osia pitämissään koulutuksissa tai muuten tarpeettomasti rajoita hänen oikeuttaan hyödyntää ammattitaitoaan.